۴۰۰ نمونه سوال رایگان ضمن خدمت کارآفرینی

نمونه سوال (تکمیل نسخه۲) ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک  مربوط به آزمون   مرحله اول می باشد برای دسترسی روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

 

**************************************

۶۵۰  سوال رایگان آزمون اصلی سوالات آزمون اول دوره شیوه های نوین تربیت فرزند

۱۰۱ اقدامات تربیتی نیازي به شناختی ندارند

. نادرست

۱۰۲ اگر ابعاد شخصیت را به صورت تک تک و جدا از  هم در نظر بگیریم شخصیت کامل متجلی می  شود.

نادرست

۱۰۳ اگر ابعاد شخصیت را به صورت کل یکپارچه در  نظر بگیریم شخصیت کامل متجلی می شود.

درست

۱۰۴ اگر بخواهیم به کودك رفتارهاي حرکتی بیاموزیم  چه مسائلی را باید بدانیم؟

همه موارد ،

۱۰۵ اگر بخواهیم به کودك رفتارهاي حرکتی بیاموزیم  باید در مورد چگونگی رشد ، مراحل رشد حرکتی 

و رشد جسمی اطلاعاتی داشته باشیم.

درست 

۱۰۶ اگر بخواهیم مسائل علمی را به کودك بیاموزیم ،  از چه مسائلی باید آگاه باشیم؟

همه موارد

۱۰۷ اگر بخواهیم مسائل علمی را به کودك بیاموزیم  باید در موردچگونگی تفکر و توانایی ها و  محدودیت هاي فکري کودك اطلاعاتی داشته  باشیم.

درست

۱۰۸ امام علی (ع) فرمودند : عقل غریزه اي است که  با ……………… و ……………… فزونی می یابد.

علم – تجربه

۱۰۹ امام علی (ع) فرمودند : عقل غریزه اي است که  با تجربه و ……………… فزونی می یابد.

علم

۱۱۰ امام علی (ع) فرمودند : عقل غریزه اي است که  تجربه با و ……………… فزونی می یابد.

علم

۱۱۱ انتظار می رود در یک شخصیت سالم  ………………ایجاد شود.

سازگاري مطلوب

۱۱۲ انتظار می رود در یک شخصیت سالم  تعادل مطلوب ایجاد شود.

نادرست

۱۱۳ انتظار می رود در یک شخصیت سالم سازگاري  مطلوب ایجاد شود.

درست

۱۱۴ آنچه که موجب تمیز دو فرد باهوش می شود نوع  ……………….است.

استعداد

۱۱۵اندوه یک هیجان مثبت است.

 نادرست

۱۱۶ اندوه یک هیجان منفی است.

درست

۱۱۷ انسانی که پاي در وادي …………….. می گذارد، به  عزت دست پیدا میکند.

ایمان

۱۱۸ اهداف تربیتی از نظر ارسطو رسیدن به سعادت و  …………… میباشد.

رشد خرد

۱۱۹ اهداف تربیتی از نظر ارسطو شامل رشد خرد و  …………….. می باشد.

رسیدن به سعادت

۱۲۰ اهداف تربیتی از نظر ارسطو عبارت است از: رشد خرد- رسیدن به سعادت

۱۲۱ اهداف تربیتی از نظر فارابی شامل رسیدن به  رسیدن به سعادت دنیوي و ………………… می باشد.

سعادت اخروي

۱۲۲ اهداف تربیتی از نظر فارابی شامل رسیدن به  سعادت دنیوي و ………………… می باشد.

رسیدن به سعادت اخروي

۱۲۳ اهداف تربیتی از نظرفارابی عبارت است از:

رسیدن به سعادت اخروي- رسیدن به سعادت دنیوي

۱۲۴ اولین مرحله اي که انسان با اراده پشت سر می تصور گذارد ، عبارت است از:

۱۲۵ اولین نکته مهم در ………………… تکیه بر نظام  معیار اسلامی دارد.

تبیین ویژگی هاي تربیت

۱۲۶ اولین نکته مهم در تبیین ویژگی هاي تربیت  تکیه بر نظام معیار اجتماعی دارد.

نادرست

۱۲۷ اولین نکته مهم در تبیین ویژگی هاي تربیت  تکیه بر نظام معیار اسلامی دارد.

درست

۱۲۸ اولین نکته مهم در تبیین ویژگی هاي تربیت تکیه بر نظام معیار اسلامی دارد.

  درست

 ۱۲۹ اولین نکته مهم در تبیین ویژگی هاي تربیت  تکیه بر نظام معیار اسلامی چیست؟

درست

۱۳۰ ایجاد انگیزه براي مربیان، از جمله شرایط دستیابی به تربیت است.  

درست

۱۳۱ ایجاد انگیزه براي مربیان، از جمله شرایط دستیابی به …………….. است.

  تربیت

۱۳۲ ایجاد چه عادت هایی در کودکان زمینه ساز تربیت او می شود؟

نیک

۱۳۳ ایجاد عادات نیک در کودکان تعریف کدام یک از مفاهیم زیر است ؟

  تربیت

۱۳۴ با توجه به علاقه مند بودن انسان به زیبایی ها  چند روش تربیتی را استفاده کرده اند؟

آراستن ظاهر و تزئین کلام

۱۳۵ با توجه به قرآن لازمه ي مورد توجه قرار گرفتن از سمت خدا چیست؟

عبادت

۱۳۶ با توجه به کارهاي مورد علاقه و نمرات خوب در  دروس متفاوت به کدام یک از مفاهیم زیر دست  پیدا می کنیم؟

استعداد 

۱۳۷ با شناخت مراحل رشدي رشد شخصیت را  مدیریت نماییم.

درست

. ۱۳۸  باغبانی درست همانند کار ….. است

معلم

۱۳۹ بالندگی و رشد رمز دستیابی به حیات طیبه  است.

نادرست

۱۴۰ باید از کودك ۳ ـ ۲/۵ ساله انتظار داشته باشیم که قواعد تربیتی ما را رعایت و اجرا نماید

نادرست

۱۴۱ بخش عمده ي محیطی که شخصیت درآن تحول می باید ، محیط ……………. است.

اجتماعی

۱۴۲ بخش عمده ي محیطی که شخصیت درآن تحول می باید ، محیط اجتماعی است.

درست

۱۴۳ بر اساس گفته هاي شهید مطهري ، وقتی که به  موجودات نگاه می کنیم اشیا داراي  …………..هستند،حیوانات داراي ……………هستند  و انسان داراي ………………. است.

طبیعت- غریزه- فطرت

۱۴۴ بر اساس گفته هاي شهید مطهري ، وقتی که به  موجودات نگاه می کنیم اشیا داراي طبیعت 

 

هستند،حیوانات داراي ……………هستند و انسان  داراي ………………. است.

غریزه- فطرت

۱۴۵ بر اساس گفته هاي شهید مطهري ، وقتی که به  موجودات نگاه می کنیم اشیا داراي 

……………هستند،حیوانات داراي غریزه هستند و  انسان داراي ………………. است

طبیعت-فطرت

۱۴۶ بر اساس گفته هاي شهید مطهري ، وقتی که به  موجودات نگاه می کنیم اشیا داراي 

……………هستند،حیوانات داراي ……………هستند  و انسان داراي فطرت است.

طبیعت- غریزه

۱۴۷ بر سر در جایگاه مربی گري و معلمی باید نوشت ،  صبر هرکس …………. را ندارد وارد نشود .

۱۴۸ براي اقدامات تربیتی توجه به شرایط جسمی و  رشدي نیازي نیست.

نادرست

۱۴۹ ابعاد شخصیت را به صورت کل یکپارچه در نظر براي ایجاد یک شخصیت کامل چه باید کرد؟

بگیریم.

۱۵۰ براي تحلیل و بررسی انسان باید بعد جسمی ـ  حرکتی ، روانی ـ فردي و اجتماعی فرد را در نظر 

بگیریم.

درست

۱۵۱ براي تحلیل و بررسی انسان کدام مورد را باید در  نظر بگیریم؟

همه ي موارد

۱۵۲ براي سنجش میزان هوش هیجانی افراد از کدام  مقیاس استفاده میشود؟

مقیاس هوش بار -اُن

۱۵۳ براي کودك ۳ ـ ۲/۵ ساله می توان قواعد تربیتی تدوین و ارائه نمود و به کار بست.

نادرست

۱۵۴ براي کودك ۳ ـ ۲/۵ ساله نمی توان قواعد تربیتی تدوین و ارائه نمود و به کار بست.

درست

۱۵۵ براي هر اقدام تربیتی به کدام مورد نیاز است ؟

شناخت خصوصیات مرتبط با فرد

۱۵۶ براي هر اقدام تربیتی شناخت  ……………. ضروري است.

ابعاد شخصیت

۱۵۷ براي هر اقدام تربیتی شناخت ابعاد  شخصیت ضروري است.

درست

۱۵۸ براي هر اقدام تربیتی نیاز به شناخت خصوصیات مرتبط با فرد است.

درست

۱۵۹ بعد جسمی ـ روانی شامل کدام مورد است؟

هیجان ها ، عواطف ، شناخت ها و ویژگی هاي  ذهنی

۱۶۰ بعد جسمی ، شناختی و عاطفی ـ هیجانی جزء  ابعاد شخصیت هستند.

درست

۱۶۱ بعد ذهنی ، شناختی و عقلانی ، بعدي از ………………. هر انسانی است.

 

شخصیت

۱۶۲ بعد ذهنی ، شناختی و عقلانی ، بعدي از افکار هر  انسانی است.

نادرست

۱۶۳ بعد ذهنی ، شناختی و عقلانی ، بعدي از شخصیت هر انسانی است

  درست

۱۶۴ بعد ذهنی ، شناختی و عقلانی ، بعدي از  شخصیت هر انسانی است.

درست

۱۶۵ بعد روانی ـ حرکتی شخصیت، ابزار شناخت محیط و چگونگی دخل و تصرف آن را تعیین می کند.

نادرست

۱۶۶ بعد روانی اشاره دارد به……………

تعامل بین ویژگی هاي جسمی با خصوصیات روانی

۱۶۷ بعد روانی شامل تعامل بین ویژگی هاي  جسمی با خصوصیات روانی می باشد.

درست

۱۶۸ بعد شناختی شخصیت، ابزار شناخت محیط و  چگونگی دخل و تصرف آن را تعیین می کند.

درست

۱۶۹ بعد هیجانی و عاطفی شخصیت ، نوعی برانگیختگی روانی ایجاد می کند.  

درست

۱۷۰ بعد هیجانی و عاطفی شخصیت ، نوعی  برانگیختگی روانی ایجاد می کند.

درست

۱۷۱ بعد هیجانی و عاطفی شخصیت، ابزار شناخت  محیط و چگونگی دخل و تصرف آن را تعیین می 

کند.

نادرست

۱۷۲ بلوغ جسمی یعنی………….. :

تغییرات و تحولات هورمونی

۱۷۳ بلوغ جسمی یعنی دوره اي که تغییرات بدنی در  آن روي می دهد.

نادرست

۱۷۴ بلوغ جسمی یعنی دوره اي که تغییرات و تحولات  هورمونی در آن روي می دهد.

درست

۱۷۵ خصوصیات ثانوي جنسی به……………. می گویند.

تغییرات جسمی بلوغ

۱۷۶ به تغییرات جسمی بلوغ ، خصوصیات ثانوي  جنسی می گویند.

درست

۱۷۷ به تغییرات رشدي از نظر فنی ، ………….. می  گویند.

ژنتیک

۱۷۸ به تغییرات رشدي از نظر فنی ، ژنتیک می گویند.

درست

 

 

۱۷۹ به عمل کاربرآید به سخندانی نیست،نشان  ……………دهنده ي مرتبه ي چندم از محبت است؟

مرتبه سوم

۱۸۰ به فرموده امام صادق چه چیزي در تثبیت دوستی موثر است ؟

بیان مهر و محبت

۱۸۱ به مجموعه اي از اطلاعات در زندگی که قابل فهم  و کسب کردنی هستند، افکار می گویند.

درست

۱۸۲ به مجموعه اي از اطلاعات در زندگی که قابل فهم و کسب کردنی هستند، ……………. می گویند.

  افکار

۱۸۳ به نظر ابن سینا به کار گرفتن ……… باعث رشد  اندیشه می شود.

فکر

۱۸۴ به نظر ابن سینا به کار گرفتن اندیشه باعث  تقلیل فکر می شود.

نادرست

۱۸۵ به نظر ابن سینا به کار گرفتن اندیشه باعث چه  چیزي می شود؟

رشد تفکر

۱۸۶ به نظر ابن سینا به کار گرفتن اندیشه باعث رشد  فکر می شود.

درست

۱۸۷ به نظر ابن سینا کدام یک از راه ها باعث رشد  به کار گرفتن اندیشه در انسان می شود؟

تفکر

۱۸۸ به نظر دکتر فرانکل عواملی که به زندگی معنا می  دهد عبارت است از:

همه موارد

۱۸۹ به نظر یکی از روانشناسان در مبحث وضعیت  هاي دوگانه ، معتقد است انسان ها یا احساس 

 ……………دارند و یا احساس………………

سازندگی – حقارت

۱۹۰ به یادگیري در مدرسه یادگیري …………… گفته  می شود.

برنامه ریزي شده

۱۹۱ به یادگیري در نظام اجتماعی و فرهنگی ،  یادگیري …………….. گفته می شود.

خودکار

۱۹۲ بین ابعاد رشد با ………….. ارتباط متقابل وجود  دارد.

محیط

۱۹۳ بین ابعاد رشد با محیط ……………….. وجود دارد.

ارتباط متقابل

۱۹۵ بین ابعاد رشد با محیط ارتباط متقابل وجود دارد.

درست

۱۹۶ …………….پایه گذار مکتب معنا درمانی کیست؟

فرانکل

۱۹۷ پدیده هاي رفتاري یا روانی ما شامل جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی می باشد.

درست

۱۹۸ تامل و تفکر حاصل ذهنی افراد است

. نادرست

۱۹۹ تجربه حاصل تاثیر و تاثر متقابل فرد و محیط  است.

درست

۱۹۹ تجربه حاصل تاثیر و تاثر متقابل فرد و مدرسه  است.

نادرست

۲۰۰ تجربه ماحصل تاثیر و تاثر متقابل …………….. و  ………………. است.

فرد – محیط

۲۰۱ تحولات شخصیت ما در گرو تحولات  ………….است.

رشدي

۲۰۲ تحولات شخصیت ما در گرو تحولات رشدي است.

درست

۲۰۳ تحولات شخصیت ما در گرو تحولات رشدي است.

درست

۲۰۴ تدابیر و اعمال تدریجی،مرحله اي بودن،دفعی و  سریع نبودن از مشخصه هاي هدایت کردن است.

درست

۲۰۵ تدابیر و اعمال تدریجی،مرحله اي بودن،دفعی و  سریع نبودن از مشخصه هاي هدایت کردن است.

درست

۲۰۶ تدابیر و اعمال تدریجی،مرحله اي بودن،دفعی و  سریع نبودن از مشخصه هاي ………… است

هدایت کردن

۲۰۷ تدابیر و اعمال تدریجی،مرحله اي بودن،دفعی و  سریع نبودن از مشخصه هاي بالندگی است.

نادرست 

۲۰۸ تربیت اسلامی به ……مرحله تقسیم می شود.

سه

۲۰۹ تربیت اسلامی به چند مرحله تقسیم شده است؟

۳مرحله

۲۱۰ تربیت اسلامی به دو دسته تقسیم می شود.

نادرست

۲۱۱ تربیت باعث می شود تا ………….. قوه قضاوت در انسان ها رشد کند.

قوي و صحیح 

۲۱۲ تربیت فرآیند ……. زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان است.

  تعاملی

۲۱۳ تربیت فرآیند …………. زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان است

تعاملی

۲۱۴ تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز …… و …….  پیوسته هویت متربیان است.

تکوین و تعالی

۲۱۵ تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و  بالندگی پیوسته هویت افراد است.

نادرست

۲۱۶ تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی  هویت پیوسته ……. متربیان است.

۲۱۷ تربیت فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی  پیوسته هویت دیگران است.

نادرست 

۲۱۸ تربیت فرآیند تعاملی زمینه سازتکوین و تعالی پیوسته هویت ………. است

  متربیان

. ۲۱۹ تربیت فرزندان خوب از اهداف …………. است

والدین

۲۲۰ تربیت فرزندان خوب یکی از اهداف خانواده است.  

درست

۲۲۱ تربیت فرزندان خوب یکی از اهداف کدام یک از  نهادهاي زیر است:

خانواده

۲۲۲ تربیت فرزندان خوب یکی از اهداف مدرسه  است.

نادرست

۲۲۳ تربیت فرزندان خوب یکی از اهداف مدرسه و 

نادرست خانواده است.

۲۲۴ تربیت کمک می کند تا قوه قضاوت ….. و …….. در  انسان ها رشد کند.

قوي و صحیح

۲۲۵ تربیت یعنی ایجاد …………….. در کودکان.

عادات نیک

۲۲۶ تربیت یک کار سنجیده و مبتنی بر چیست؟

 همه موارد

۲۲۷ تربیت یک کار سنجیده و مبتنی بر دقت، درایت  و تدبیر است.

درست

۲۲۸ تربیت یک کار نسنجیده و مبتنی بر دقت، درایت و تدبیر است.   

نادرست

۲۲۹ تربیت، بیانگر ایجاد چه عاملی در کودکان است؟

 عادات نیک

۲۳۰ ترس ، افسردگی ، غم ، اندوه ، خشم جزء  هیجانات منفی هستند.

درست

۲۳۱ ترس یک هیجان مثبت است.

نادرست

۲۳۲ ترس یک هیجان منفی است.

درست

۲۳۳ تشخیص به موقع خندیدن و مدیریت بر خشم به  کدام یک از مفاهیم زیر اشاره دارد؟

هوش هیجانی

۲۳۴ تعریف ……… تکیه بر مفهوم نظام معیار اسلامی و توجه بر مفاهیم قرآنی دارد.

تربیت 

 

 

 

۲۳۵ تعریف تربیت تکیه بر ……………… دارد؟

نظام معیار اسلامی و توجه بر مفاهیم قرآنی.

۲۳۶ تعریف تربیت تکیه بر چه مواردي دارد؟

نظام معیار اسلامی – توجه بر مفاهیم قرآنی

۲۳۷ تعریف تربیت تکیه بر مفهوم توجه بر مفاهیم  قرآنی و …………… دارد.

نظام معیار اسلامی

۲۳۸ تعریف تربیت تکیه بر مفهوم نظام ……….. و توجه  بر مفاهیم قرآنی دارد.

معیار اسلامی

۲۳۹ تعریف تربیت تکیه بر مفهوم نظام معیار اسلامی  و ……………… دارد.

توجه بر مفاهیم قرآنی

۲۴۰ تعریف تربیت تکیه بر مفهوم نظام معیار اسلامی ……………. و توجه بر چه مفاهیمی دارد؟

قرآنی

۲۴۱ تعریف تربیت تکیه بر مفهوم نظام معیار اسلامی  و توجه بر مفاهیم قرآنی دارد.

درست

۲۴۲ تعریف تربیت تکیه بر مفهوم نظام معیار اسلامی  و توجه بر مفاهیم قرآنی دارد.

درست

۲۴۳ تعریف کاربردي شخصیت عبارت است از سازمان  منسجم و غیر متناجس روانی.

درست

۲۴۴ تعریف کاربردي شخصیت کدام است؟

سازمان منسجم و غیر متناجس روانی

۲۴۵ تغییر در چهره ي نوجوان ، تغییر در پوست  دختران ، روییدن مو در صورت پسران جزء خصوصیات ثانویه ي جنسی است.

درست

۲۴۶ تغییرات رشدي تغییراتی برنامه ریزي شده و از  پیش تعیین شده هستند.

درست

۲۴۷ تغییرات رشدي تغییراتی هستند که ؛ معلم و  مربی آن ها را ایجاد میکنند.

نادرست

۲۴۸ تغییرات رشدي تغییراتی هستند که ؛ معلم و  مربی در ایجاد آن نقشی ندارند.

درست

۲۴۹ تغییرات رشدي چگونه تغییراتی هستند؟

برنامه ریزي شده و از پیش تعیین شده است.

۲۵۹ تغییراتی که معلم و مربی در ایجاد آن نقشی ندارند. چه تغییراتی هستند؟

تغییرات رشدي

۲۶۰ تفاوت هاي فردي افراد توسط مربی باید ارزش  گذاري شوند.

نادرست

۲۶۱ تفاوت هاي فردي افراد توسط مربی نباید ارزش گذاري شوند.   

درست

۲۶۲ تفاوت هاي فردي به عنوان صفات  ……….. ، …………….. ، ……….. و …………. قابل ارزش گذاري نیست.

جسمی ، ذهنی ، روانی و رفتاري

۲۶۳ تفاوت هاي فردي به عنوان صفات جسمی  ، ذهنی ، روانی و رفتاري قابل ارزش گذاري نیست.

درست

۲۶۴تفکر ، شناخت ، ویژگی هاي ذهنی ، خصوصیات 

عاطفی و هیجانی از عناصر بعد روانی هستند.

درست

۲۶۵ تفکر ، قدرت استدلال و درك عدد ، مقدار و  سطح جزء فرایندهاي فکري هستند.

درست

۲۶۶ تفکر انتزاعی ، تفکر بر اساس بدیهیات و  چیزهاي ملموس ، است.

نادرست

۲۶۷ تفکر انتزاعی ، تفکر بر اساس مجردات ، است.

درست

۲۶۸ تفکر انتزاعی یعنی چه ؟

تفکر بر اساس مجردات

۲۶۹ تفکر حسی ـ حرکتی یعنی………….

حس می کند و عمل می کند.

۲۷۰ تفکر حسی ـ حرکتی یعنی ؛ حس می کند و  عمل می کند.

 درست

۲۷۱ تفکر نوجوان ۱۶ ـ ۱۷ ساله برپایه ي امور مجرد  است.

 درست

۲۷۲ تفکر نوجوان ۱۶ ـ ۱۷ ساله برپایه ي امور ملموس  است.

نادرست

۲۷۴ تمرکز بر یکی از ابعاد شخصیتی سبب رشد همه  جانبه می شود .

 نادرست

۲۷۵ تمرکز بر یکی از ابعاد شخصیتی سبب رشد یک  طرفه می شود.

درست

۲۷۶ تمرکز بر یکی از ابعاد شخصیتی سبب رشد یک  طرفه می شود.

 درست

۲۷۷ توانایی بالقوه اي که موجبات پیشرفت فرد را در  زمینه اي خاص فراهم می آورد؟

استعداد

۲۷۸ توانایی ها و محدودیت هاي جسمی بر عامل  جسمانی اثرگذار هستند.

 درست

۲۷۹ جذبه حسن و احسان یعنی علاقه انسان به  ………….. و ……………

نیکی و زیبایی

۲۸۰ جذبه حسن و احسان یعنی علاقه انسان به  زیبایی و ……………….

نیکی

۲۸۱ جذبه حسن و احسان یعنی علاقه انسان به  نیکی و……………….

زیبایی

۲۸۲ جذبه حسن و احسان یعنی علاقه انسان به نیکی و …………. می باشد.

زیبایی

۲۸۳ جربزه به معنی ……….. است.

فکر کردن به اموري که نباید فکر کند 

۲۸۴ جربزه به معنی ……….. است.

فکر کردن به اموري که نباید فکر کند

. ۲۸۵ جریان رشد با محیط زندگی ارتباطی ندارد

نادرست

۲۸۶ جمله ” خداوند در جهان همه چیز را سرجاي خودش قرار داده است” به کدام یک از اصول  زیر اشاره دارد؟

اصل عدالت

۲۸۷ چگونه براي آدم ها عزت فراهم کنیم؟

 همه موارد

۲۸۸ چگونه عزت در افراد پایدار می ماند؟

عبادت

۲۸۹ چگونه می توانیم رشد شخصیت را مدیریت  کنیم؟

با شناخت مراحل رشدي

۲۹۰ چه زمان کلام گیراتر است؟

کلام ظرف معناست پس کلام زیبا آن را گیراترمی کند.

۲۹۱ چه عاملی باعث می شود تا قوه قضاوت قوي و  صحیح در انسان ها رشد کند؟

تربیت

۲۹۲ چه عوامل محیطی بر شکل گیري شخصیت  موثر هستند؟

عوامل اجتماعی و نقش خود یا خویش کودکان

۲۹۳ چه کسی به سه مشخصه حیات طیبه که شامل آسایش و آرامش و احساس عزت اشاره کرده است؟

علامه طباطبایی

۲۹۴ وقتی که خصوصیات شخصیتی متناسب با نظام چه موقع “خود” شکل می گیرد؟

اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد.

۲۹۵ چه موقع می توانیم آگاهی و خود آگاهی خود را افزایش بدهیم ؟

  وقتی خود شکل گرفته باشد

۲۹۶ چه موقع می توانیم آگاهی و خود آگاهی خود را افزایش بدهیم ؟

وقتی “خود” شکل گرفته باشد.

۲۹۷ چه موقع می توانیم درك از خویشتن و محیط را  در خود افزایش دهیم؟

وقتی “خود” شکل گرفته باشد.

۲۹۸ چه موقع می توانیم محوریت تفکر و اندیشه هایمان را شکل بدهیم ؟   

وقتی “خود” شکل گرفته باشد.

۲۹۹ چه نوع روش تربیتی براي سرزنش کار ناشایست استفاده می شود؟

قهر کوتاه مدت فرزندان

۳۰۰ حاصل ذهنی افراد چیست ؟

خلاقیت و نوآوري

۳۰۱ حد موجود در قوه ي عقلیه………..و…………وحکمت نام دارند.

جربزه سفله وبله

۳۰۲ حوزه ي جامعه شناختی به جامعه پذیري ،  فرهنگ پذیري و اجتماعی شدن اشاره می نماید.

 درست

۳۰۳ حوزه ي جامعه شناختی به کدام مورد اشاره دارد 

همه ي موارد

۳۰۴ خشم یک هیجان مثبت است.

نادرست

۳۰۵ خشم یک هیجان منفی است.

درست

۳۰۶ خصوصیات ……….. و …………….. در جسم متجلی  می شود.

روانی و شخصیتی

۳۰۷ خصوصیات جسمی در روان و شخصیت متجلی  می شود.

نادرست

۳۰۸ خصوصیات روانی از همان ابتدا در کودك شکل  گرفته است .

نادرست

۳۰۹ خصوصیات روانی به تدریج در کودك شکل می  گیرد.

درست

۳۱۰ خصوصیات روانی و شخصیتی در …………….  متجلی می شود.

جسم

۳۱۱ خصوصیات روانی و شخصیتی در جسم متجلی  می شود.

درست

۳۱۲ خلاقیت و نوآوري حاصل ذهنی افراد است

. درست

۳۱۳ در اثر اجتماعی شدن رشد شخصیت شکل می گیرد.   

درست

۳۱۴ در اثر اجتماعی شدن رشد شخصیت شکل می  گیرد.

درست

۳۱۵ در اثر اجتماعی شدن کدام مورد شکل می گیرد

 رشد شخصیت

۳۱۶ در آموزش دادن چیزي به کسی ، انتظار تغییر داریم.

درست

۳۱۷ در انذارگري چه چیزي مقدم است؟

 ابلاغ قوانین و مقررات

۳۱۸ در بحث خلقت انسان پیامبر فرمودند هر مولودي  بر چه اساسی به وجود آمده است؟

فطرت الهی

۳۱۹ در برنامه ریزي هاي تربیتی از کدام ظرفیت می  توانیم بهره بگیریم؟

ظرفیت اجتماعی

۳۲۰ در برنامه ریزي هاي تربیتی می توانیم از  ……………….استفاده نماییم.

ظرفیت یادگیري اجتماعی

۳۲۱ در برنامه ریزي هاي تربیتی می توانیم از ظرفیت  یادگیري اجتماعی استفاده نماییم.

درست

۳۲۲ در تربیت اسلامی به کدام تعالیم قرآنی توجه می  شود؟

همه موارد

۳۳۶ در خصوص اصطلاح صیرورت کدام یک از موارد  زیر صحیح نمی باشد؟

در جریان صیرورت انسان به هویت دست پیدا می  کند.

۳۳۷ در دوره هاي اساسی زندگی انسان تغییرات  اساسی و بنیادي در ساختار و فرآیندهاي  شناختی رخ می دهد .

درست

۳۳۸ در دوره هاي اساسی زندگی انسان چه اتفاقی رخ  می دهد؟

تغییرات اساسی و بنیادي در ساختار و  فرآیندهاي شناختی

۳۳۹ در رشد شخصیت کدام عامل نقش اساسی و  کلیدي ایفا می کند؟

محیط اجتماعی

۳۴۰ در رشد شخصیت محیط اجتماعی نقش اساسی و  کلیدي ایفا می کند.

درست

۳۴۱ در روش تربیتی ………………….به بیان و ابراز  دوستی و محبت به کودکان می پردازیم.

بیان مهر و قهر

۳۴۲ در روش تربیتی ،نصیحت کردن کدام روش  درست است؟

نصیحت در خلوت

۳۴۳ در روش ضد ، فرد با……….به حالت تعادل بر میگردد.

چرخش در جهت ضد

۳۴۴ در صورتی که مربی ……. و …….. و متربی باانگیزه به دنبال وي باشد، امر تربیت محقق می گردد.

تلاشگر و علاقه مند

۳۴۵ در صورتی که مربی تلاشگر و علاقه مند و متربی  باانگیزه به دنبال وي باشد، امر …… محقق می  گردد.

تربیت

۳۴۶ در قرآن در زمینه اصل تعامل چه چیزي مذمت  شده است؟

بخل و بریز و بپاش

۳۴۶ در قوه شهویه حد افراط به چه چیزي اشاره  دارد؟

شره

۳۴۷ در قوه شهویه حد تعادل به چه چیزي اشاره  دارد؟

عفت

۳۴۷ در قوه شهویه حد تعادل به چه چیزي اشاره  دارد؟

عفت

۳۴۸ در قوه شهویه حد تفریط به چه چیزي اشاره  دارد؟

خمود

۳۴۹ در قوه شهویه خمود به کدام حد اشاره دارد؟

 تفریظ

۳۵۰در قوه شهویه شره به کدام حد اشاره دارد؟

افراط

۳۵۱ در قوه شهیوه عفت به کدام حد اشاره دارد؟

 تعادل

۳۵۲ در قوه عقلیه جربزه به کدام حد اشاره دارد؟

افراط

۳۵۳ در قوه عقلیه جربزه به کدام حد اشاره دارد؟

افراط

۳۵۴ در قوه عقلیه حد اعتدال به چه چیزي اشاره  دارد؟

حکمت

۳۵۵ در قوه عقلیه حد افراط به چه چیزي اشاره دارد؟

 جربزه

۳۵۶ در قوه عقلیه حد تفریط به چه چیزي اشاره  دارد؟

سفله وبله

۳۵۷ در قوه عقلیه حکمت به کدام حد اشاره دارد؟

 تعادل

۳۵۸ در قوه عقلیه سفله وبله به کدام حد اشاره دارد؟

تفریط

۳۵۹ در قوه غضبیه تهور و بی باکی به کدام حد اشاره  افراط دارد؟

۳۶۰ در قوه غضبیه جبن و ترس بیش از حد به کدام  حد اشاره دارد؟

تفریظ

۳۶۱ در قوه غضبیه حد افراط به چه چیزي اشاره  دارد؟

تهور و بی باکی

۳۶۲ در قوه غضبیه حد تعادل به چه چیزي اشاره  دارد؟

شجاعت

۳۶۳ در قوه غضبیه حد تفریط به چه چیزي اشاره  بیش از حد دارد؟

جبن و ترس

۳۶۴ در قوه غضبیه شجاعت به کدام حد اشاره دارد؟

 تعادل

۳۶۵ در کدام گزینه پدیده هاي رفتاري یا روانی ما  آمده است؟

جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی

۳۶۶ در کدام گزینه عناصر مربوط به بعد روانی آمده است؟

همه موارد

۳۶۷ در مباحث تربیتی بین حوزه روانشناختی و  ……………… باید پیوند برقرار نمود.

جامعه شناختی

۳۶۸ در مباحث تربیتی بین حوزه روانشناختی و  جامعه شناختی باید پیوند برقرار نمود.

درست

۳۶۹ در مباحث تربیتی بین کدام موارد پیوند باید  برقرار گردد؟

حوزه روانشناختی و جامعه شناختی

۳۷۰ در مبحث ……… ، عدل عبارت است از این که هر چیزي در سرجاي خودش قرار بگیرد.

  فطرت

۳۷۱ در مبحث تربیت مفاهیم قرآنی چون: ……. و  …….  اراده، تعقل مد نظر قرار گرفته است.

فطرت و عمل

۳۷۲ در مبحث تربیت مفاهیم قرآنی چون: فطرت،  عمل، …….. و …….. مد نظر قرار گرفته است.

عقل و اراده

۳۷۳ در مبحث تربیت مفاهیم قرآنی چون: فطرت،  عمل، اراده، تعقل مد نظر قرار گرفته است

درست

۳۷۴ در مبحث تعریف تربیت ، کدام مفاهیم قرآنی  مورد نظر است؟

همه موارد

۳۷۵ در مبحث تعریف تربیت ، کدام مفاهیم قرآنی مورد نظر است؟   

همه موارد

 

 

۳۷۶ در مبحث تعریف تربیت ، کدام مفاهیم قرآنی  مورد نظر نیست؟

اخلاق – عمل

۳۷۷ در مبحث تنظیم امیال و عواطف به تنظیم کدام  موارد اشاره دارد؟

همه موارد

۳۷۸ در مبحث خانواده درمانی لزوم توجه به جایگاه پدر و مادر ، امتیازات آنها و … به کدام یک از

مفاهیم زیر اشاره دارد؟

مرز هاي خانوادگی

۳۷۹ در مبحث خانواده درمانی مدیریت خانواده، اختیارات فرزندان و … به کدام یک از مفاهیم زیر

اشاره دارد؟

مرز هاي خانوادگی

۳۸۰ در مبحث فطرت ، ………………. عبارت است از این که هر چیزي در سرجاي خودش قرار بگیرد.   

عدل

۳۸۱ در مبحث فطرت ، عدل عبارت است از این که هر  چیزي در سرجاي خودش قرار بگیرد.

درست

۳۸۲ در مبحث فطرت ، نظم عبارت است از این که هر چیزي در سرجاي خودش قرار بگیرد.   

نادرست

۳۸۳ در مبحث فطرت لزوم توجه به جایگاه پدر و مادر  ، امتیازات آن ها و … به کدام یک از مفاهیم زیر 

اشاره دارد؟

مرز هاي خانوادگی

۳۸۴ در مفهوم رشد سخن از تغییر و تحول به میان  می آید ، منظور از تغییر و تحول یادگیري است.

درست

۳۸۵ در مفهوم رشد سخن از تغییر و تحول به میان  می آید ، منظور از تغییر و تحول ، تغییر 

خصوصیات شخصیتی است.

نادرست

۳۸۶ در مفهوم رشد سخن از تغییر و تحول به میان منظور از تغییر و تحول یادگیري است. می آید ، منظور از تغییر و تحول …………… است.

۳۸۷ در مفهوم رشد سخن از تغییر و تحول به میان می آید ، منظور از تغییر و تحول …………… است.

یادگیري

۳۸۸ در مواقعی که فرزند کارناشایست انجام می دهد  کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

محبت کردن به او ،

۳۸۹ در مواقعی که فرزند کارشایسته انجام می دهد  کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

محبت نکردن به او ،

۳۹۰ در مواقعی که فرزند کارناشایست انجام می دهد،  کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

همه موارد

۳۹۱ در همه ي افراد درجات و حالات هیجانی یکسان  است.

نادرست

۳۹۲ در کودك ۳ ـ ۲/۵ ساله اولین هسته و ویژگی هاي شخصیتی شکل میگیرد .

درست

۳۹۳ در کودك ۳ ـ ۵/۲ ساله اولین هسته و ویژگی هاي شخصیتی شکل میگیرد .

درست

۳۹۴ در کودك ۶ ـ ۵ ساله اولین هسته و ویژگی هاي شخصیتی شکل میگیرد .

نادرست

۳۹۵ درخصوص اصطلاح صیرورت کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

همه موارد

۳۹۶ درونی شدن آموخته هاي اجتماعی و فرهنگی یعنی………………..

تبدیل کردن آن ها به ملاك ها و چهارچوب ها

۳۹۷ درونی شدن آموخته هاي اجتماعی و فرهنگی یعنی ؛ تبدیل کردن آن ها به ملاك ها و  چهارچوب ها.

درست

۳۹۸ دغدغه ، نگرانی و ناامنی از عواقب نرسیدن به  آرامش در …………. است.

حیات طیبه

۳۹۹ دغدغه ، نگرانی و ناامنی از عواقب نرسیدن به  آرامش در حیات طیبه است.

درست

۴۰۰ دغدغه ، نگرانی و ناامنی از عواقب نرسیدن به رشد در حیات طیبه است.   

نادرست

۴۰۱ دغدغه ، نگرانی و ناامنی از عواقب نرسیدن به کدام یک از مشخصههاي حیات طیبه است ؟  

آرامش

۴۰۲ دکتر ویکتور فرانکل پایه گذارکدام مکتب روان  شناسی است؟

معنا درمانی

۴۰۳ دلیل اهمیت آراستگی در عرضه امور در تربیت چیست؟

آراستگی ایجاد کشش می کند

۴۰۴ دو روش تربیتی جهت زمینه سازي عزت در  انسان ها چیست؟

توانمند سازي انسان ها- ابراز توانایی

۴۰۵ دو شرط رسیدن به شاکله سالم چیست؟

 تداوم – کیفیت

۴۰۶ دومین موردي که به رشد عقل کمک می کند  …………… است.

تجربه

۴۰۷ دومین موردي که به رشد عقل کمک می کند  تجربه است.

درست

۴۰۸ دومین موردي که به رشد عقل کمک می کند تعالی فطرت است.   

نادرست

۴۰۹ دومین موردي که به رشد عقل کمک می کند  چیست؟

تجربه

۴۱۰ رسیدن به سعادت ،احساس عزت از ویژگی هاي  رسیدن به حیات طیبه است.

نادرست

۴۱۱ رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي از اهداف تربیتی ارسطو می باشد.

نادرست

۴۱۲ رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي از اهداف تربیتی افلاطون می باشد.

نادرست

۴۱۳ رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي از اهداف تربیتی فارابی می باشد.

درست

۴۱۴ رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي از اهداف تربیتی کدام یک از صاحب نظران زیر است ؟

فارابی

۴۱۵ رسیدن به سلامت ،احساس عزت و احترام و  اقتدار از ویژگی هاي رسیدن به چیست؟

حیات نیک

۴۱۶ رسیدن به سلامت ،احساس عزت و احترام و  اقتدار از ویژگی هاي رسیدن به حیات نیک  است.

درست 

۴۱۷ رسیدن به مراتب حیات طیبه از اهداف عالی…………………… است.

  تربیتی

۴۱۸ رسیدن به مراتب حیات طیبه از اهداف عالی  تربیتی است.

درست

۴۱۹ رسیدن به مراتب حیات طیبه از اهداف عالی تربیتی نمی باشد.  

۴۲۰ رشد ……………… صحیح از مفاهیم تربیت صحیح  رشد قوه قضاوت تلقی می شود.

نادرست

۴۲۱ رشد از خاص به عـام است.

نادرست

۴۲۲ رشد از عام به خاص است.

درست

۴۲۳ رشد از عام به خاص یعنی ؛…………..

رشد از خصوصیات عمومی به سمت خصوصیات  خصوصی

۴۲۴ رشد از عام به خاص یعنی ؛ رشد از خصوصیات  عمومی به سمت خصوصیات خصوصی

درست

۴۲۵ رشد خرد و رسیدن به سعادت از اهداف تربیتی  ارسطو می باشد.

درست

۴۲۶ رشد خرد و رسیدن به سعادت از اهداف تربیتی  کدام یک از صاحب نظران زیر است ؟

ارسطو

۴۲۷ رشد داراي ابعاد مختلفی است.

 درست

۴۲۸ رشد داراي اصولی است.

درست

۴۲۹ رشد سري پایی مربوط به جوانان است.

 نادرست

۴۳۰ رشد سري پایی مربوط به کدام گروه است؟

کودکان

۴۳۱ رشد سري پایی مربوط به کودکان است.

درست

۴۳۲ رشد سري پایی یعنی……………

رشد نواحی فوقانی بدن

۴۳۳ رشد سري پایی یعنی ؛ رشد نواحی فوقانی بدن.

 درست

۴۳۴ رشد قوه قضاوت صحیح تعریف کدام یک از مفاهیم زیر است ؟

  تربیت

۴۳۵ رشد هیچ اصولی ندارد.

 نادرست

۴۳۶ رشد و تعالی و بالندگی از اهداف ….. و ….. و …..  می باشد.

آموزشگاه-دانشگاه-رسانه هاي گروهی

۴۳۷ رشد و تعالی و بالندگی افراد هدف کدام یک از  نهادهاي زیر است ؟

همه موارد

۴۳۸ رمزدستیابی به حیات طیبه چیست؟

 عمل

۴۳۹ روش تربیتی تکلیف به قدر وسع به کدام یک از  اصول زیر اشاره دارد؟

اصل عدل

۴۴۰ روش ها از چه چیزي منشعب می شوند؟

 اصل

۴۴۱ زمانی که فرد خوبی ها را بد ببیند و بدي ها را  خوب ببیند ، به کدام یک از انواع شاکله اشاره 

دارد ؟

شاکله منحط

۴۴۲ زمانی که فرد خوبی ها را خوب ببیند و بدي ها را  بد ببیند ، به کدام یک از انواع شاکله اشاره دارد  ؟

شاکله متعالی

۴۴۳ ساحت اساسی درتربیت خرد و………..است

. عقلانیت

۴۴۴ ساحت اساسی درتربیت عقلانیت و………..است.

خرد

۴۴۵ ساختارهاي شخصیتی افراد با تناظر بین  خصوصیات فرد و فرهنگ جامعه اي که در آن  زندگی می کند، شکل می گیرد.

درست

۴۴۶ ساختارهاي شخصیتی افراد چگونه شکل می  گیرد؟

تناظر بین خصوصیات فرد و فرهنگ جامعه اي که  در آن زندگی می کند.

۴۴۷ سازمان روانی شخصیت ما شامل یک ویژگی است .

نادرست

۴۴۸ سازمان روانی شخصیت ما مجموعه اي از  خصوصیات یا صفات یا ویژگی هاست.

درست

۴۴۹ سجده عبادت و سجده تعظیم و تکریم در برابر  کیست ؟

خداوند – انسان

۴۵۰ سجده ي ملائک به انسان سجده تعظیم و تکریم  می باشد نه سجده………………

عبادت

۴۵۱ سجده ي ملائک به انسان سجده ي………می  باشد نه سجده. ………………

تعظیم و تکریم – عبادت

۴۵۲ سجده ي ملائک به انسان سجده ي…….می باشد.

تعظیم و تکریم

۴۵۳ سخن پیامبر: اگر کسی از فرزندش بیش از حد  توانش تکلیف بخواهد او را به پرده دري و 

دروغگویی سوق می دهد. بیانگر کدام روش  تربیتی است؟

اصل عدل

۴۵۴.……… زمینه ساز توسعه و بالندگی و کمال انسان ها می  شود

سفر

۴۵۵ ………………زمینه ساز دستیابی به کدام یک از موارد است

سفر

۴۵۶ شادي یک هیجان منفی است.

نادرست

۴۵۷ شادي یک هیجان مثبت است.

درست

۴۵۸ شاکله مترادف چه کلمه اي است؟

 هویت

. ۴۵۹شاکله و هویت مترادف یکدیگرند

درست 

۴۶۰ شخصیت افراد را باید ارزش گذاري کنیم

. نادرست

۴۶۱ شخصیت افراد را باید ارزش گذاري کنیم

. نادرست

۴۶۲ شخصیت افراد را نباید ارزش گذاري کنیم

. درست

۴۶۳ شخصیت به صورت تک بعدي است.

 نادرست

۴۶۴ شخصیت تابع عوامل جسمانی ، روانی ، اجتماعی  و فرهنگی می باشد.

درست

۴۶۵ شخصیت تابع کدام عامل است ؟

همه موارد

۴۶۶ شخصیت در بین افراد مختلف از ساختار ، ویژگی  ها و سبک هاي متفاوت برخوردار است.

درست

۴۶۷ شخصیت در بین افراد مختلف از ساختار ، ویژگی ها و سبک هاي یکسان و مشابه برخوردار است.   

نادرست

۴۶۸ شخصیت فقط تابع عامل اجتماعی و فرهنگی می  باشد.

نادرست

۴۶۹ شخصیت فقط تابع عامل جسمانی ، می باشد.

نادرست

۴۷۰ شخصیت فقط تابع عامل روانی می باشد.

 نادرست

۴۷۱ شخصیت ما در روان و ……………. ما منعکس می شود.

رفتار

۴۷۲ شخصیت ما در روان و رفتـــار ما منعکس می شود

درست

۴۷۳ شخصیت ما در هوش و عواطف ما منعکس می شود.

نادرست

۴۷۴ شخصیت مجموعه اي از ویژگی هاي …….. ،  ………… و ………… است.

فردي ، روانی و رفتاري

۴۷۵ شخصیت مجموعه اي از ویژگی هاي فردي ،  روانی و رفتاري است.

درست

۴۷۶ شخصیت یکپارچه ، متنوع و داراي ابعاد مختلف  و متعدد است.

 درست

۴۷۷ شکل گرفتن “خود” سبب شکل دادن به تفکر و  اندیشه ها، افزایش آگاهی و خودآگاهی و افزایش 

درك از خویشتن و محیط می گردد.

درست

۴۷۸ شکل گرفتن “خود” کدام مورد را سبب می  شود؟

همه موارد

۴۷۹ شناخت مراحل رشدي ، کلیدي است براي  مدیریت رشد اندام هاي بدن.

نادرست

۴۸۰ شناخت مراحل رشدي ، کلیدي است براي  مدیریت رشد شخصیت.

درست

۴۸۱ شهید مطهري در بحث خلقت انسان اشاره می کند به این که انسان داراي …………….. است

  فطرت

۴۸۲ شهید مطهري در بحث خلقت انسان اشاره می کند به این که انسان داراي فطرت است.   

درست

۴۸۳ شهید مطهري در کتاب فطرت فرمودند که انسان  گرایش به …………….. و میل به کشف حقیقت 

دارد.

عدالت

۴۸۴ شهید مطهري در کتاب فطرت فرمودند که انسان  گرایش به …………….. و میل به ……………… دارد.

عدالت- کشف حقیقت

۴۸۵ شهید مطهري در کتاب فطرت فرمودند که انسان  گرایش به عدالت و میل به ……………… دارد.

کشف حقیقت

۴۸۶ ظرفیت یادگیري اجتماعی به …………… منجر می  شود.

جامعه پذیري

۴۸۷ ظرفیت یادگیري اجتماعی به جامعه پذیري یا  اجتماعی شدن منجر می شود.

درست

۴۸۸ ظرفیت یادگیري اجتماعی به کدام مورد منجر  می گردد؟

جامعه پذیري

۴۸۹ عامل تثبیت در دوستی و محبت در چیست؟

 ابراز کلامی

۴۹۰ عبارت توانایی و آمادگی براي انجام کار تعریف  کدام یک از کلمات زیر است؟

استعداد

۴۹۱ عبارت مراقبت از حیات در حال رشد تعریف کدام یک از کلمات زیر است ؟

تربیت

۴۹۲ عدالت علم و آگاهی اجمالی است که به انسان  داده شده است.

نادرست

۴۹۳ علامه طباطبایی به سه مشخصه حیات طیبه که شامل آسایش و آرامش و احساس عزت اشاره

کرده است.

درست

 

۴۹۴ علامه طباطبایی به سه مشخصه حیات طیبه که شامل احساس عزت و …………… و …………….. 

اشاره کرده است.

آرامش – آسایش

۴۹۵ علامه طباطبایی به سه مشخصه حیات طیبه که شامل آرامش و …………… و …………….. اشاره

کرده است.

آسایش – احساس عزت

۴۹۶ علامه طباطبایی به سه مشخصه حیات طیبه که شامل آسایش و …………… و …………….. اشاره

کرده است.

آرامش – احساس عزت

۴۹۷ عمل رمز دستیابی به حیات طیبه است

. درست

۴۹۸ عمل کردن ، رمز دستیابی به چیست ؟

 حیات طیبه

۴۹۹ عوامل اجتماعی و نقش خود یا خویش می توانند  بر شکل گیري شخصیت کودکان موثر باشند.

درست

۵۰۰ عوامل سستی اراده عبارت است از:

همه موارد

۵۰۱ عواملی که به زندگی انسان معنا می بخشد.

عشق به دیگران و آرمان و کارکردن

۵۰۲ غرور یک هیجان مثبت است.

درست

۵۰۳ غـرور یک هیجان منفی است.

نادرست

۵۰۴ فرآیند دوطرفه ي تعلیم و تربیت در کدام گزینه آمده است؟

محیط اجتماعی بر تربیت کودك موثر است و  کودك تربیت یافته ي نماینده ي محیط اجتماعی 

بر جامعه تاثیر می گذارد.

۵۰۵ فرآیند دوطرفه ي تعلیم و تربیت یعنی ؛ محیط  اجتماعی بر تربیت کودك موثر است و کودك  تربیت یافته ي نماینده ي محیط اجتماعی بر  جامعه تاثیر می گذارد.

درست

۵۰۶ فرآیند دوطرفه ي تعلیم و تربیت یعنی ؛ محیط اجتماعی بر تربیت کودك موثر است و کودك 

تربیت یافته ي نماینده ي محیط اجتماعی بر  جامعه تاثیر می گذارد.

درست

۵۰۷ فطرت …… و …… اجمالی است که به انسان داده  شده است.

علم و آگاهی

۵۰۸ فطرت، عقل و آگاهی اجمالی است که به انسان  داده شده است.

نادرست

۵۰۹ فکر کردن کودك ۸ ساله چگونه است؟

فکر می کند ولی براساس امور ملموس

۵۱۰ قضاوت از چه سنی از جامعیت بیشتري برخوردار 

سنین بالاتر از کودکی است؟

۵۱۱ قضاوت در…….. بیشتري  جامعیت دارد.

سنین بالاتر از کودکی

۵۱۲ قضاوت در کودکی ………….. لازم را ندارد. پختگی

۵۱۳ قوه …… و ….. وجه الامتیاز انسان بر سایر موجودات است.

عقل و خرد

۵۱۴ قوه شهویه داراي ۳ حد……..و……..و……….است.

خمود عفت شره

۵۱۵ قوه عقل و خرد وجه الامتیاز انسان بر …….. است

. حیوانات

۵۱۶ قوه عقل و خرد وجه الامتیاز انسان بر سایر  موجودات است.

درست

۵۱۷ قوه عقل و خرد وجه الامتیاز چیست؟

 انسان بر حیوان

۵۱۸ قوه عقل و غریزه وجه الامتیاز انسان بر سایر موجودات است.  

نادرست

۵۱۹ قوه عقلیه داراي ۳ حد……..و……..و……….است.

جربزه-سفه وبله-حکمت

 

۵۲۰ قوه غضبیه داراي ۳ حد……….. افراط تعادل و……….است

وتفریط

۵۲۱ قوه غضبیه داراي ۳ حد……..و……..و……….است.

تهور و بی باکی-جبن و ترس- شجاعت

۵۲۲ کار معلم چیست؟

هدایت کردن

۵۲۳ کار معلمی به کدام شغل تشبیه شده است؟

 باغبان

۵۲۴کار معلمی درست مانند شغل ……… است.

باغبان

۵۲۵ کارکرد مجموعه ي خصوصیات شخصیتی تعیین  سازگاري با محیط است.

درست

۵۲۶ کارکرد مجموعه ي خصوصیات شخصیتی کدام  است؟

تعیین سازگاري با محیط

۵۲۷ کدام بعد شخصیتی ابزار شناخت محیط و  چگونگی دخل و تصرف آن را تعیین می کند؟

بعد شناختی

۵۲۸ کدام تعریف از تجربه صحیح است؟

تجربه حاصل تاثیر و تاثر متقابل فرد و محیط است.

۵۲۹ کدام عبارت در خصوص استعداد صحیح نمی  باشد

رشد و شکوفایی توانایی فرد

۵۳۰ کدام گزینه جزء فرآیندهاي فکري است؟

همه موارد

۵۳۱ کدام مورد بر عوامل جسمانی اثرگذار هستند؟

توانایی ها و محدودیت هاي جسمی

۵۳۲ کدام مورد جزء خصوصیات ثانویه ي جنسی  نیست؟

تغییر حالات دست و پا

۵۳۳ کدام مورد جزء هیجانات مثبت است ؟

شادي

۵۳۴ کدام مورد جزء هیجانات مثبت است ؟

غرور

۵۳۵ کدام مورد جزء هیجانات مثبت است؟

لذت

۵۳۶ کدام مورد جزء هیجانات منفـی است ؟

 ترس

۵۳۷ کدام مورد جزء هیجانات منفـی است ؟

افسردگی

۵۳۸ کدام مورد جزء هیجانات منفـی است ؟

خشم

۵۳۹ کدام مورد جزء هیجانات منفـی است ؟

اندوه

۵۴۰ کدام یک از اصطلاحات زیر به شاکله نزدیک ا  ست ؟

همه موارد  

۵۴۱ کدام یک از تعاریف زیر براي تربیت صحیح می  باشد ؟

رشد قوه قضاوت

۵۴۲ کدام یک از تعاریف زیر براي تربیت صحیح می باشد ؟   

رشد قوه قضاوت صحیح

۵۴۳ کدام یک از تعاریف زیر براي تربیت صحیح نمی باشد ؟   

رشد استدلال در کودکان

۵۴۴ کدام یک از تعاریف زیر بیانگر مفهوم تربیت است ؟  

همه موارد

۵۴۵ کدام یک از تعاریف زیر بیانگر مفهوم تربیت  نیست ؟

فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته  هویت مربیان

۵۴۶ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص قضاوت صحیح می باشد ؟  

قضاوت در کودکی پختگی لازم را ندارد.

۵۴۷ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص قضاوت  صحیح نمی باشد ؟

در نوجوانی قضاوت افراد دقیق تر و هیجانی تر  است.

۵۴۸ کدام یک از جملات زیر در خصوص اصول صحیح نمی باشد؟

روش ها به جنبه عملی امور توجه دارد.

۵۴۹ کدام یک از موارد زیر از راهکارهاي شناسایی  استعداد صحیح میباشد؟

همه موارد

۵۵۰ کدام یک از موارد زیر لازمه شاکله سلامت  نیست؟

دقت در اعمال نیک

۵۵۱ کدام یک جزء ابعاد شخصیتی هستند؟

همه ي موارد  

۵۵۲ کسی که بتواند عواطف خود را مدیریت کند ، رشد  …………….. خوبی هم خواهد داشت.

فکري

۵۵۳ کسی که بتواند عواطف خود را مدیریت کند رشد  فکري خوبی هم خواهد داشت.

درست

۵۵۴ کسی که رشد عاطفی خوبی دارد………………

رشد عاطفی و هیجانی خوبی هم دارد.

۵۵۵ کسی که رشد عاطفی خوبی دارد ، رشد عاطفی و  هیجانی خوبی هم دارد.

درست

۵۵۶ کودك ۲/۵ ـ ۳ ساله توان درك قواعد اخلاقی را دارد .

نادرست

۵۵۷ کودك ۲/۵ ـ ۳ ساله توان درك قواعد اخلاقی را ندارد .

درست

۵۵۸ کودك ۳ ـ ۲/۵ ساله می تواند محیط اطراف و والدین و … مورد تحلیل و نقد و انتقاد قرار دهد.

نادرست

۵۵۹ کودك ۵ ساله چگونه می تواند فکر کند؟

فکر می کند اما فکرش تابع منطق نیست.

۵۶۰ کودك ۵ ساله فکر می کند اما فکرش تابع منطق  نیست.

درست

۵۶۱ کودك ۵ ساله فکر می کند و فکر انتزاعی و بر پایه  ي مجردات است.

نادرست

۵۶۲ کودك ۸ ساله فکر می کند ؛ ولی فکرش براساس  امور ملموس است.

درست

۵۶۳ کودك ۸ ساله فکر می کند و فکرش براساس امور  مجرد و انتزاعی است

نادرست

۵۶۴ کودك کمتر از ۲ سال تفکر انتزاعی دارد.

نادرست

۵۶۵ کودك کمتر از ۲ سال تفکر حسی ـ حرکتی دارد.

 درست

۵۶۶ کودك کمتر از ۲ سال چه نوع تفکري دارد ؟

تفکر حسی ـ حرکتی

۵۶۷ کودك کمتر از دوسال با تفکر حسی ـ حرکتی  قادر به فکر کردن نیست.

درست

۵۶۸ کودك کمتر از دوسال با تفکر حسی ـ حرکتی می  تواند با فکر کردن حرکت نماید.

نادرست

۵۶۹ کیفیت پایین در کارها از نتایج عدم توجه به  کدام یک از مفاهیم زیر است ؟

استعداد

۵۷۰ لازمه شاکله سلامت چیست؟

 همه موارد

۵۷۱ لذت یک هیجان مثبت است.

درست

۵۷۲ لذت یک هیجان منفی است.

 نادرست

۵۷۳ متعالی شدن، رشد و بالندگی چه کسانی از  اهداف آموزشگاه ها، رسانه هاي گروهی و  دانشگاه ها می باشد؟

فرزندان

۵۷۴ به عمل کاربرآید به سخندانی نیست،نشان دهنده ي مرتبه ي چندم از محبت است؟

مرتبه سوم

۵۷۵ محیط اجتماعی همواره با خود یادگیري هایی به  همراه دارد.

درست

 

۵۷۶ مراتب سه گانه محبت چیست ؟

قلبی کلامی عملی

۵۷۷ مراحل تربیت در فرهنگ اسلامی به ترتیب کدام یک از موارد زیر است؟

سیادت – اطاعت- مشاورت

۵۷۸ مراحلی که انسان با اراده پشت سر می گذارد به  ترتیب عبارت است از:

تصور – تصدیق – میل و شوق موکد – عزمقصد – عمل

۵۷۹ مراقبت از حیات در …….. تعریف تربیت می  باشد.

حال رشد

۵۸۰ مربیان براي رسیدن به حیات طیبه چه کاري انجام می دهند ؟  

همه موارد

۵۸۱ مرحله اول در تربیت اسلامی کدام یک از موارد زیر است؟  

دوران سیادت

۵۸۲ مرحله دوم در تربیت اسلامی کدام یک از موارد  زیر است؟

دوران اطاعت

۵۸۳ مرحله سوم در تربیت اسلامی کدام یک از موارد زیر است؟  

دوران مشاورت

۵۸۴ مزیت هاي توجه به استعداد کدام یک از موارد  زیر صحیح نمی باشد؟

فعالیت فرد در شغل با هوش متناسب

۵۸۵ مفهوم رشد و تحول چیست؟

تغییر و دگرگونی در خصوصیات رفتاري

۵۸۶ مفهوم رشد و تحول، تغییر و دگرگونی در  خصوصیات رفتاري است.

درست

۵۸۷ مقام انسان نزد خداوند………می باشد.

ارزشمند

۵۸۸ مقیاس “بار- اُن” براي سنجش میزان چه چیزي استفاده می شود ؟   

هوش هیجانی

۵۸۹منظور ار تنبیه چست ؟

آگاهی دادن و بازداشتن از خطا یا قهر کردن

۵۹۰ منظور از تنبیه چیست

آگاهی دادن و بازداشتن از خطا یا قهر کردن

۵۹۱ منظور از شاکله متعالی چیست ؟

زمانی که فرد خوبی ها را خوب ببیند و بدي ها را بد ببیند.

۵۹۳ منظور از شاکله منحط چیست؟

زمانی که فرد خوبی ها را بد ببیند و بدي ها را خوب ببیند.

۵۹۴ منظور از شخصیت چیزي است که فردي دارد و  فرد دیگري ندارد.

نادرست

۵۹۵ منظور از شخصیت چیزي است که همه ي افراد  آن را دارا هستند.

درست

۵۹۶ منظور از ملکه چیست؟

تکرار و تثبیت کار در وجود

۵۹۷ میزان پایین خودکشی در افراد متاهل مربوط به  کدام یک از ابعاد معناي زندگی است؟

عشق به دیگران

۵۹۸ نخستین بعد شخصیتی که بارز می باشد ، بعد  جسمی می باشد.

درست

۵۹۹ نخستین بعد شخصیتی که بارز می باشد ، بعد روانی ـ حرکتی می باشد.

نادرست

۶۰۰ نخستین بعد شخصیتی که بارز می باشد ، بعد  شناختی می باشد.

نادرست

۶۰۱ نخستین بعد شخصیتی که بارز می باشد ، بعد  عاطفی می باشد.

نادرست

۶۰۲ نخستین بعد شخصیتی که بارز می باشد ، کدام  است؟

بعد جسمی

۶۰۳ نظر عرفا در خصوص چالش عقل و عشق  چیست؟

همه موارد

۶۰۴ نوجوان ۱۶ ـ ۱۷ ساله چگونه تفکري دارد؟

تفکري برپایه ي امور مجرد

 

 

۶۳۳ وقتی که خصوصیات شخصیتی متناسب با نظام  اجتماعی و فرهنگی درونی می شود،  …………….

خود شکل می گیرد.

۶۳۴ وقتی که خصوصیات شخصیتی متناسب با نظام  اجتماعی و فرهنگی درونی می شود، خود شکل 

می گیرد.

درست

۶۳۵ یادگیري برنامه ریزي شده یعنی یادگیري ……………………….

در مدرسه

۶۳۶ یادگیري برنامه ریزي شده یعنی یادگیري در  خانواده.

نادرست

۶۳۷ یادگیري برنامه ریزي شده یعنی یادگیري در  مدرسه.

درست

۶۳۸ یادگیري برنامه ریزي شده یعنی یادگیري در نظام  اجتماعی.

نادرست

۶۳۹ یادگیري در نظام اجتماعی و فرهنگی یادگیري خودکار یعنی ؛…………………

۶۴۰ یادگیري خودکار یعنی ؛ یادگیري در نظام  اجتماعی و فرهنگی.

درست

۶۴۱ یادگیري خودکار یعنی ؛ یادگیري مدرسه.

نادرست

۶۴۲ یادگیري هاي انسان شامل برنامه ریزي شده و  خودکار می باشد.

درست

۶۴۳ یادگیري هاي انسان شامل کدام موارد است ؟

برنامه ریزي شده و خودکار

۶۴۴ یکی از …………. تربیت، رسیدن به مراتب حیات طیبه است.

اهداف عالی

۶۴۵ یکی از ابعاد مهم شخصیت ، …………. می باشد.

بعد هیجانی و عاطفی

۶۴۶ یکی از ابعاد مهم شخصیت ، بعد هیجانی و  عاطفی می باشد.

درست

۶۴۷ یکی از اهداف عالی تربیت رسیدن به مراتب  …………….است.

حیات طیبه

۶۴۸ یکی از اهداف مهم والدین در خانواده………………………. 

تربیت فرزندان خوب

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی