کد خبر : 392
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰

۳۵۰سوال رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

۳۵۰سوال رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

۴۰۰نمونه سوال (تکمیل نسخه۲) ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک  مربوط به آزمون   مرحله اول می باشد برای دسترسی روی لینک زیر کلیک کنید     **************************** ۳۵۰سوال رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم ………….۱راه یا راه هاي مجاز ارضاي نیاز ها یا

۴۰۰نمونه سوال (تکمیل نسخه۲) ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی و ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک  مربوط به آزمون   مرحله اول می باشد برای دسترسی روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

****************************

۳۵۰سوال رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

………….۱راه یا راه هاي مجاز ارضاي نیاز ها یا رسیدن به خواسته ها و اهداف است.

نهاد

……………۲از ویژگی هاي خانواده پویا است.

یکدیگر را همانگونه که هستند می پذیرند.

۳……………….درصد آقایان و ………….. درصد خانم ها بیماري روانی دارند.

۱۵ – ۳۵

………………..۴یعنی اعمال تاثیر و نفوذ بیش از پذیرش تاثیر و نفوذ میباشد.

رهبري

………………….۵-یعنی روند اخذ و درونی کردن ویژگی هاي فرهنگی یک جامعه توسط افراد به  گونه اي که این افراد از درون این ارزش ها و  هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی را بتوانند بروز  دهند.

جامعه پذیري

…………………..۶توسط دو نهاد خانواده و مدرسه انجام می گیرد.

تربیت فرزند

…………………۷از راه هاي رفع نیازهاي عاطفی و  جنسی است.

همه موارد

۸………………عبارت است از مجموعه مقدماتی  که افراد براي رسیدن به یک هدف آماده می  کنند.

سازمان

۹…………………نماینده نهاد اجتماعی تعلیم و  تربیت است.

مدرسه

……………-۱۰ و ……………… یک راه مجاز ارضا  نیازهاي مادي است.

تلاش کردن – داشتن شغل

………………….۱۱یعنی فرآیند ارتباط دو یا چند  نفره اي که بیشتر از طرف مدیر تاثیر گذاشته می  شود تا اینکه تاثیر بگیرد.

مدیریت

………………۱۲یعنی ساده رد نشدن از کنار  مسائل کوچک و انداختن گناهان گردن دیگري  در خانواده مقابله اي.

نکته بینی

………………………۱۳از دلایل وجود مشکل در خانواده  مقابله اي می باشد.

قضاوت

…………….۱۴و………….وتوصیه هاي تربیتی ،در  خانواده پویا متناسب با هر فرد است.

تربیت کردن-رفتار با دیگران

………………….۱۵جایی است که تشکیلات ، اهداف و  برنامه هایی دارد که بر اساس اون اهداف و برنامه  ها فعالیت می کند.

همه موارد

…………………۱۶به عنوان اصل خدشه ناپذیر در خانواده  پویا وجود دارد.

راستگویی و احترام به خانواده

  1. اختلالی که در آن به وسیله بوسیدن ،بغل کرد ن سفت فشاردادن کودك به وي آزار رسانده می شود ، اختلال ……………است.

پدوفیلیا

.۱۸ اختلالی که در آن فرد به وسیله توهین و تحقیر شدن به اوج لذت جنسی می رسد ………………….  نام دارد.

بردگی جنسی

۱۹٫آخرین نیاز از نیازهاي هرم مازلو نیازهاي ……………… است.

خود شکوفایی

۲۰ ارزش هاي اخلاقی در جایی که به ارزش هاي  فراتر احتمالی اجتماعی برسند چه نامیده می  شود؟

همه موارد

۲۱ از اهداف آموزش کدام یک از موارد زیر است ؟

یادگیري – جامعیت بخشیدن به یادگیري

۲۲ از تبعات رفتار ناصحیح با غریزه جنسی کدام  مورد صحیح می باشد؟

ایدز- بردگی جنسی

۲۳ -از تبعات رفتار ناصحیح با غریزه جنسی کدام  مورد نمی باشد؟

پدوفیلیا

-۲۴ از جمله اهداف تربیت جنسی رشد هماهنگ  جنبه هاي مختلف شخصیت در کنار…………..

جنبه جنسی و جنسیتی آن

-۲۵ از جمله اهداف سازمان بهزیستی کدام یک از  موارد زیر صحیح می باشد ؟

همه موارد

۲۶ از جمله اهداف سازمان بهزیستی کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

ایجاد زندگی توام با رفاه بیشتر و ایجاد زندگی  توام با مشکلات کمتر

۲۷ از جمله اهداف سازمان بهزیستی کدام یک از  موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

ایجاد زندگی توام با تکنولوژي بیشتر

۲۸ از جمله اهداف مدرسه کدام یک از موارد زیر  صحیح می باشد ؟

همه موارد

۲۹ از جمله اهداف مدرسه کدام یک از موارد زیر  صحیح نمی باشد ؟

ایجاد زندگی توام با رفاه بیشتر و مشکلات کمتر

۳۰ از جمله کارکرد هاي عناصر فرهنگی کدام یک از  موارد زیر است ؟

آشنایی افراد با مسیرهاي خاص ارضاي نیازهاي  خود

۳۱ -از فروپاشی خانواده پدر سالار کدام یک از انواع  خانواده به وجود آمده است ؟

سالم و آسیب خورده

۳۲ از کارکردهاي ……..، تامین سلامت جسمانی است  که شامل آب سالم – غذاي سالم، نیاز جنسی  بین همسران – خواب راحت، چینش وسایل  درخانه می توان نام برد

زیستی

۳۳ از کارکردهاي خانواده می توان به زیستی، روانی، تربیتی،………. و ………… اشاره کرد.

اجتماعی و اقتصادي

۳۴ از کارکردهاي خانواده می توان به زیستی، روانی،  درست تربیتی،اجتماعی و اقتصادي اشاره کرد.

۳۵ از کارکردهاي زیستی ، ……………… است که شامل آب سالم – غذاي سالم، نیاز جنسی بین همسران – خواب راحت، چینش وسایل در خانه می توان نام برد.

تامین سلامت

۳۶ از کارکردهاي زیستی ، تامین سلامت جسمانی  است که شامل:

همه موارد

۳۷ از کارکردهاي زیستی ، تامین سلامت جسمانی  است که شامل آب سالم- غذاي سالم، نیاز  جنسی بین همسران – خواب راحت، چینش  وسایل در خانه می توان نام برد

درست

۳۸ از کارکردهاي زیستی ، تامین سلامت جسمانی  است که شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

رشد استخوانی

۳۹ از کارکردهاي فیزیولوژیک ، رفع نیازهاي بدنی  است که شامل……………

همه موارد

۴۰ از کارکردهاي فیزیولوژیک ، رفع نیازهاي بدنی  است که شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

نیاز جنسی

۴۱ از کارکردهاي فیزیولوژیک ، رفع نیازهاي بدنی  است که شامل نیاز به آب و غذا، نیاز هاي  دستگاه گوارش، نیاز به اکسیژن و هواي  سالم میباشد.

درست

۴۲ ………………………….از نیازهاي روانی اشخاص کدام گزینه است؟

نیاز به توجه و دیده شدن

۴۳ از ویژگی هاي خانواده ………..مقابله به مثل  ،حسادت،انتقام و لجاجت می باشد.

مقابله اي

۴۴ از ویژگی هاي خانواده پویا کدام یک از موارد زیر  صحیح می باشد ؟

همه موارد

۴۵ از ویژگی هاي خانواده پویا کدام یک از موارد زیر  صحیح نمی باشد ؟

دخالت در امور یکدیگر

۴۶ از ویژگی هاي خانواده سنتی ………….و…………  می باشد.

سلطه گرانه-گسترده

۴۷ از ویژگی خانواده مقابله اي …………..می باشد.

همه موارد

۴۸ آزار جنسی و تجاوز کودکان متناسب با کدامیک  از اهداف تربیت جنسی است ؟

پیشگیري از آسیب جنسی و شخصیتی ناشی از  سوء رفتار جنسی

۴۹ افرادي که به لحاظ جسمی مرد و به لحاظ روحی  ترنس زن هستند ، چه اختلالی دارند ؟

۵۰ اکثر خانواده هاي ایرانی از کدام نوع از خانواده  ها می باشد؟

مقابله اي

۵۱ آگراندیسمان یعنی:

همه موارد

۵۲ امروزه در ایران اکثر خانواده ها به خانواده هاي  …………… تبدیل شده اند.

هسته اي

۵۳امروزه در دنیا اکثر خانواده ها به خانواده هاي  …………………. هسته اي تبدیل شده اند.

نادرست

۵۴ آموزش از راه دور شامل کدام یک از انواع  آموزش است ؟

رسمی

۵۵ آموزش از طریق آداب و رسوم شامل کدام یک از  انواع آموزش است ؟

ضمنی

۵۶ آموزش از طریق ساختارها و فرایند هاي  فرهنگی شامل کدام یک از انواع آموزش است ؟

ضمنی

۵۷ آموزش از طریق شبکه آموزش شامل کدام یک  از انواع آموزش است ؟

غیر رسمی

۵۸ آموزش در کلاس درس شامل کدام یک از انواع  آموزش است ؟

رسمی

۵۹ آموزش شنا شامل کدام یک از انواع آموزش  است ؟

غیر رسمی

۶۰ انسان ها وراي تفاوت هاي اجتماعی ،  فرهنگی که دارند اشتراکاتی در تحولات و

تکاملات ………. دارند.

شخصیتی

۶۱ انگیزه ها و نیازهاي انسان شامل کدام یک از  موارد زیر است ؟

همه موارد

۶۲ انواع آموزش چند مورد است ؟

۳ مورد

۶۳ انواع آموزش شامل آموزش ………….. و ………….. و  ……………… است.

غیر رسمی – رسمی – ضمنی

۶۴ انواع آموزش شامل آموزش رسمی و ………….. و  …………… است.

غیر رسمی – ضمنی

۶۵ انواع آموزش شامل آموزش ضمنی و ………….. و  …………… است.

 

غیر رسمی – رسمی

۶۶ انواع آموزش شامل آموزش غیررسمی و …………..  و …………. است.

رسمی – ضمنی

۶۷ انواع روابط در مدرسه عبارت است از : روابط  دانش آموزان ، روابط دانش آموز و معلم ، روابط  دانش آموز و اولیا مدرسه.

درست

۶۸ اولین نیاز از نیازهاي هرم مازلو نیازهاي  ………………. است.

فیزیولوژیک

۶۹ بخشی از شخصیت ما در یک مرحله عالی و  متعالی رشد کدام ارزش ها است ؟

اخلاقی

۷۰ براي داشتن خانواده سالم باید قانون خاصی را  درست براي خانواده داشته باشید.

۷۱ به طور کلی چند مدل تعاملی خانواده وجود  دارد؟

۷مدل

۷۲ بیماري روانی در خانم ها………….نسبت به آقایان  می باشد.

بیشتر از دو برابر

۷۳ پایین ترین سطح تعاملی خانواده در کدام نوع  خانواده مشاهده میشود؟

زیستی

۷۳ پذیرفتن استقلال و فردیت اعضا در  خانواده…….مشاهده می شود.

پویا

۷۴ پذیرفتن محدودیت افراد در  خانواده………مشاهده می شود.

پویا

۷۵ پیشگیري …………… یعنی اگر بیماري براي فرد  پیش آمد ، کارهایی در جهت بهبود و سلامتی  انجام دهد.

ثانویه

۷۶ پیشگیري …………… یعنی افراد مراقب خود باشند تا سالم بمانند و به بیماري دچار نشوند.

اولیه

۷۷ پیشگیري …………………. یعنی اگر بیماري اتفاق  افتاد و نتوانستند به مسیر درست هدایت کنند،  از معلولیت شدید جلوگیري شود.

ثالث

۷۸ پیشگیري اولیه یعنی…………………………….

افراد مراقب خود باشند تا سالم بمانند و به  بیماري دچار نشوند.

۷۹ اگر بیماري پیش آمد و نتوانستند به مسیر درست پیشگیري ثالث یعنی…………………..

هدایت کنند، از معلولیت شدید جلوگیري شود.

۸۰ اگر بیماري براي فرد پیش آمد ، کارهایی در جهت پیشگیري ثانویه یعنی :

بهبود و سلامتی انجام دهد.

۸۱ تاکید بر نقش مدرسه به عنوان نظام اخلاقی و  دینی به خاطر بخشی از ارزش هاي ………….. و  …………… است.

معنوي – اخلاقی

۸۲ تاکید بر نقش مدرسه به عنوان نظام اخلاقی و  دینی به خاطر بخشی از ارزش هاي معنوي و…………… است.

اخلاقی

۸۳ تاکید بر نقش مدرسه به عنوان نظام اخلاقی و  دینی به خاطر بخشی از ارزش هاي اخلاقی و  …………… است.

معنوي

۸۴ تامین بهداشت جنسی براي ایفاي نقش جنسی  یعنی………………..

رفتار سالم و کارآمد جنسی در ارتباط با همسر

۸۵ تامین رشد ………….. از کارکردهاي زیستی شامل  رشد دندانی و رشد وزنی، رشد استخوانی، رشد  مغزي است

بهنجار جسمانی

۸۶ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهاي ……….  شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد استخوانی،  رشد مغزي است.

زیستی

۸۷ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهاي  زیستی شامل رشد دندانی و رشد استخوانی و  ………….. است.

رشد مغزي

۸۸ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهاي  زیستی شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد  استخوانی، رشد مغزي است.

درست

۸۹ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهاي  زیستی شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد  استخوانی و در نهایت …………. است.

رشد مغزي

۹۰ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهاي  زیستی شامل کدام یک از موارد زیرمی باشد؟

همه موارد

۹۱ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهاي  رشد حرکتی زیستی شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

۹۲ تامین رشد نابهنجار جسمانی از کارکردهاي  زیستی شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد  استخوانی، رشد مغزي است.

نادرست

۹۳ تربیت جنسی شامل جنبه …………… و جنسیتی  می باشد.

جنسی

۹۴ تربیت جنسی شامل جنبه جنسی و …………………  می باشد.

جنسیتی

۹۵ تربیت جنسی شامل کدام قسم از تربیت است

تربیت جنسی و جنسیتی

۹۶ تربیت فرزند توسط ۲ نهاد ………………و  …………….انجام می گیرد.

خانواده و مدرسه

۹۷ تربیت فرزند توسط دو نهاد خانواده و مدرسه  انجام می گیرد.

درست

۹۸ تربیت فرزند توسط دو نهاد مدرسه و جامعه  انجام می گیرد.

نادرست

۹۹ تربیت یک پسر و هدایت به یک آقا و مرد متناسب با کدامیک از اهداف تربیت جنسی است  ؟

زمینه سازي براي شکل گیري هویت جنسی  متناسب با جنسیت جسمانی

۱۰۰ تربیت یک دختر و هدایت به یک خانم و بانو  متناسب با کدامیک از اهداف تربیت جنسی است  ؟

زمینه سازي براي شکل گیري هویت جنسی  متناسب با جنسیت جسمانی

۱۰۱ تعلیم و تربیت یعنی:

علم آموزي و اصلاح رفتار

۱۰۲ تعلیم و تربیت یعنی اصلاح رفتار و………..

علم آموزي

۱۰۳ تعلیم و تربیت یعنی علم آموزي و………..

اصلاح رفتار

۱۰۴ تفاوت بین مفهوم رهبري و مدیریت تشریحی و  قراردادي می باشد.

درست

۱۰۵ تلاش کردن و …………….. یک راه مجاز ارضا  نیازهاي مادي است.

داشتن یک شغل

۱۰۶ جامعه پذیري یعنی:

روند اخذ و درونی کردن ویژگی هاي فرهنگی یک  جامعه توسط افراد به گونه اي که این افراد از  درون این ارزش ها و هنجارهاي فرهنگی و  اجتماعی را بتوانند بروز دهند.

۱۰۷ جامعه نهادي است که براي تربیت فرزند به کمک خانواده می آید

نادرست

۱۰۸ جنبه هاي مهم تربیت جنسی شامل کدام موارد  است ؟

همه موارد

۱۰۹ جنبه هاي مهم تربیت جنسی شامل کدام  موارد نیست ؟

افراد مسیر تربیت جنسی را در طول زندگی طی  می کنند.

۱۱۰ جو حاکم بر خانواده مقابله اي………..می باشد.

همه موارد

۱۱۱ جو حاکم بر خانواده…………. حساسیت ،اشکال  گرفتن ،تذکرو نکته بینی است.

مقابله اي

۱۱۲ چند درصد آقایان بیماري روانی دارند ؟

۱۵

۱۱۳ چند درصدخانم ها بیماري روانی دارند ؟

۳۵

۱۱۴ چند نوع خانواده شناخته شده است؟

سالم و ناسالم

۱۱۵ چه عواملی در افراد پلیس درونی را تشکیل می  دهد ؟

اخلاق – معنویت

۱۱۶ چهارچوب مرجع یعنی:

همه موارد

۱۱۷ حجم یادگیري هاي که بچه ها در مدرسه از برنامه هاي غیر رسمی و بیرون از برنامه ها به دست می آورند بسیار بیشتر از آن چیزي است که از معلم می آموزند.

درست

۱۱۸ حدیث امام علی (ع) مبنی بر اینکه اگر کسی می  خواهد خودش را الگو قرار دهد بر او واجب است  که قبل از اینکه دیگران را بخواهد تربیت کند،  خودش تربیت شده باشد ، به چه اصلی اشاره  دارد ؟

تربیت الگویی

۱۱۹ خانواده اگر بخواهد فرد را خوب تربیت کند باید  افراد را ……………. و فرهنگ پذیر تربیت کند.

جامعه پذیر

۱۲۰ خانواده اگر بخواهد فرد را خوب تربیت کند باید  افراد را جامعه پذیر و …………… تربیت کند.

فرهنگ پذیر

۱۲۱ خانواده اي که از …… و …… و فرزندان تشکیل  شده است خانواده هسته اي است.

پدر و مادر

۱۲۲ خانواده اي که از پدر و مادر تشکیل شده است  خانواده هسته اي است.

نادرست

۱۲۳ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل

خانواده هسته اي

۱۲۴ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل  شده است خانواده ……….. است.

هسته اي

۱۲۵ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل  شده است خانواده هسته اي است.

درست

۱۲۶ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان و ….. و  ……. تشکیل شده است، خانواده ي گسترده اي است.

عروس و داماد

۱۲۷ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان و عروس و  داماد تشکیل شده است، چه نوع خانواده اي  است؟

خانواده گسترده

۱۲۸ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان و عروس و  داماد تشکیل شده است، خانواده ي گسترده اي  است.

درست

۱۲۹ خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان و عروس و  داماد تشکیل شده است، ……… است.

خانواده گسترده

۱۳۰ خانواده اي که از فرزندان و عروس و داماد  تشکیل شده است، خانواده ي گسترده اي است.

نادرست

۱۳۱ خانواده اي که دائما جنگ و دعوا دارند و حتی ۵ دقیقه نمی توانند با هم صحبت کنند ، کدام یک  از انواع خانواده است؟

مقابله اي

۱۳۲ خانواده اي که در آن اعضاء فقط نیاز هاي مادي  هم را برطرف می کنند ، کدام یک از انواع  خانواده است؟

زیستی

۱۳۳ خانواده اي که قهر طولانی مدت دارد و کلا حرفی  براي گفتن ندارد و تعاملی با هم ندارند ، کدام  یک از انواع خانواده است؟

کناره گیر

۱۳۴ خانواده اي که هیچ چیز قانونمندي ندارند و نیز  تعادلی در ارتباطات خود ندارند ،کدام یک از  انواع خانواده است؟

نامنسجم

۱۳۵ خانواده به لحاظ فرم در اکثر نقاط کشور به چه  نوع خانواده اي تبدیل شده است ؟

خانواده هسته اي

۱۳۶ خانواده پویا یعنی خانواده اي در حال حرکت ,با  سواد و خانواده اي که امکانات اقتصادي خود را  بهبود می بخشد.

درست

۱۳۷ خانواده زیستی ، خانواده اي است که: در آن اعضاء فقط نیاز هاي مادي هم را برطرف  می کنند.

۱۳۸ خانواده سالم از نظر ………………. اعمال و وظایفی  را که انجام می دهد کارآمد و کافی است.

کارکردي

۱۳۹ خانواده سالم از نظر کارکردي اعمال و وظایفی را  که انجام می دهد ……………. و کافی است.

کارآمد

۱۴۰ خانواده سلطه گر دو مسیر ………… و …………….را  در پیش میگیرد .

رشد – انحطاط

۱۴۱ خانواده سلطه گر دو مسیر انحطاط و ……………. را  در پیش می گیرد.

رشد

۱۴۲ خانواده سلطه گر دو مسیر رشد و ………را در  پیش می گیرد.

انحطاط

۱۴۳ خانواده سلطه گر ممکن است که به لحاظ ظاهري  دچار فروپاشی بشود ولی قانونمندي هاي آن به  مدت طولانی باقی خواهد ماند.

درست

۱۴۴ خانواده کنار ه گیر ، خانواده اي است که:

قهر طولانی مدت دارد و کلا حرفی براي گفتن ندارد و تعاملی با هم ندارند.

۱۴۵ خانواده کناره گیر از کدام نوع خانواده به وجود  مقابله اي می آید؟

۱۴۶ خانواده گسترده و سلطه گرانه از ویژگی هاي  کدام یک از خانواده هاي زیر است ؟

سنتی

۱۴۷ خانواده اي است که: دائما جنگ و دعوا دارند و حتی ۵ دقیقه نمی توانند با هم صحبت کنند.

مقابله اي

۱۴۸ خانواده مقابله اي وقتی سطح تحصیلاتش بالا می  رود و به اصطلاح باکلاس تر می شود ، چون بلد  نیستند مشکلات را حل کنند تبدیل به خانواده  ……………. می شوند.

کناره گیر

۱۴۹ هیچ چیز قانونمندي ندارند و نیز تعادلی در خانواده نامنسجم ، خانواده اي است که:

ارتباطات خود ندارند.

۱۵۰ خانواده………و گسترده از ویژگی هاي خانواده  سنتی می باشد.

سلطه گرانه

۱۵۱ خانوار عبارت است از عده اي که دور هم جمع  می شوند و ………. وظایف و کارهایی را انجام می  دهند.

زیر یک سقف

۱۵۲ خانوار عبارت است از عده اي که دور هم جمع  می شوند و زیر یک سقف وظایف و کارهایی را  .انجام می دهند

درست

۱۵۳ دارا بودن…….و ثروت و…….از عوامل رهبري پدر  قدرت جسمانی – حضور در اجتماع بر خانواده می باشد.

۱۵۴ دارا بودن…….و……. توسط پدر باعث رهبر شدن  وي بر خانواده میباشد.

قدرت جسمانی-ثروت

۱۵۵ داشتن چهارچوب مرجع درست و کارآمد بخش  بزرگی از فرآیند ….. است.

جامعه پذیري

۱۵۶ داشتن شغل و …………….. یک راه مجاز ارضا  نیازهاي مادي است.

تلاش کردن

۱۵۷ در تعلیم و تربیت ، اصل بر تربیت انسان هاي  …………. و …………..و …………. است.

معنوي – اخلاقی – دینی

۱۵۸ در تعلیم و تربیت ، اصل بر تربیت انسان هاي  اخلاقی و …………..و …………. است.

معنوي – دینی

۱۵۹ در تعلیم و تربیت ، اصل بر تربیت انسان هاي  دینی و …………..و …………. است.

اخلاقی – معنوي

۱۶۰ در تعلیم و تربیت ، اصل بر تربیت انسان هاي  معنوي و …………..و …………. است.

دینی – اخلاقی

۱۶۱ در جایی که وزن تاثیر گذاري فرد بیشتر می  شود ، چه پدیده اي اتفاق می افتد؟

رهبري

۱۶۲ در خانواده …………اعضا یکدیگر را همانگونه که  هستند میپذیرند.

پویا

۱۶۳ در خانواده پذیرا و پویا روابط بر چه اساسی می  باشد؟

عقلانی و عاطفی

۱۶۴ در خانواده پویا اصل بر …………….. است.

مشارکت

۱۶۵ در خانواده مقابله اي اصل بر …………….. است.

لجاجت

۱۶۶ در خانواده ها در اکثر نقاط کشور به لحاظ قوانین  و روابط ، قوانین ……………. حاکم است ؟

خانواده گسترده

۱۶۷ در خانواده هاي سنتی پدر فرمانروا و افراد فرمان پذیر بودند.

درست

۱۶۸ در خانواده وابسته افراد به وسیله حالت هاي  ……………. نگه داشته می شوند.

عاطفی

۱۶۹ عواطف و احساسات و نگرانی نسبت به یکدیگر در خانواده وابسته روابط بر چه اساسی می باشد؟

۱۷۰ عواطف و احساسات و نگرانی نسبت به یکدیگر در خانواده وابسته روابط بر چه اساسی می باشد؟

۱۷۱ در خصوص عمیق ترین مرتبه علم کدام یک از  عبارات زیر صحیح می باشد ؟

همه موارد

۱۷۲ در خصوص عمیق ترین مرتبه علم کدام یک از  عبارات زیر صحیح نمی باشد ؟

بر زبان جاري شود.

۱۷۳ در خصوص فرایند نفوذ اجتماعی کدام یک از  عبارات زیر صحیح میباشد؟

همه موارد

۱۷۴ در خصوص کارکردهاي خانواده کدام مورد  صحیح نمی باشد؟

اجتماعی- تربیتی- روحی

۱۷۵ در فرایند تعلیم و تربیت دو چیز را به هم پیوند  می زنیم ……………. و…………….

آموزش و یادگیري

۱۷۶ در کدام یک از انواع خانواده توصیه هاي تربیتی  و تربیت کردن و رفتار با دیگران مانند لباسی  است که متناسب با هر فرد دوخته شده است؟

پویا

۱۷۷ در کدام یک از انواع خانواده توصیه هاي تربیتی  و تربیت کردن و رفتار با دیگران مانند لباسی  است که از قبل دوخته شده و فرد باید خود را با  آن تطابق دهد ؟

مقابله اي

۱۷۸ در کدام یک از انواع خانواده رفتارها مقبول نمی  افتد ؟

مقابله اي

۱۷۹ در مبحث تربیت سالم کودك ، خانواده باید  بتواند سلامت …………… و …………….. کودك را  تامین کند.

جسمی – روانی

۱۸۰ در مبحث تربیت سالم کودك ، خانواده باید  بتواند سلامت جسمی و …………….. کودك را تامین کند.

روانی

۱۸۱ در مبحث تربیت سالم کودك ، خانواده باید  بتواند سلامت روانی و …………… کودك را تامین کند.

جسمی

۱۸۲ در مدیریت بیماري ها و نابهنجاري هاي رشدي  کدام نکات حایز اهمیت است؟

همه موارد

۱۸۳ مدیریت بیماري و کمک به بیمار جهت سلامتی کدام نکات حایز اهمیت بیشتري است؟

در مدیریت بیماري ها و نابهنجاري هاي رشدي

۱۸۴ در مدیریت بیماري ها و نابهنجاري هاي رشدي  افراد کدام نکات حایز اهمیت نیست ؟

مراقبت از سلامت جسمی و روحی

۱۸۵ فیزیولوژیک- امنیت – عشق و محبت- عزت نفس در هرم مازلو ترتیب نیازها بر چه اساسی است ؟

– خودشکوفایی

۱۸۶ دو خط …… و مقابله اي از فروپاشی خانواده  سلطه گر حاصل می شود.

وابسته

۱۸۷ دو خط ……….. و …………. از فروپاشی خانواده  سلطه گر حاصل میشود.

ارتقایی و تعالی بخش- انحطاطی و آسیب زا

۱۸۸ دو خط …….و …….. از فرو پاشی خانواده سلطه گر  حاصل می شود.

مقابله اي -وابسته

۱۸۹ دو خط ارتقایی و تعالی بخش و انحطاطی و آسیب زا از فروپاشی کدام یک از انواع خانواده حاصل می شود؟

سلطه گر

۱۹۰ دو خط مقابله اي و سلطه گر از فروپاشی خانواده  ي ……..حاصل میشود.

سلطه گر

۱۹۱ دو مورد از مهمترین کارهایی که افراد ترنس  براي تطابق جسم و روح انجام می دهند ،عبارت  است از تزریق هورمون و………….

عمل جراحی

۱۹۲ دو مورد از مهمترین کارهایی که افراد ترنس  براي تطابق جسم و روح انجام می دهند ،عبارت  است از عمل جراحی و………….

تزریق هورمون

۱۹۳ دو مورد از مهمترین کارهایی که افراد ترنس  براي تطابق جسم و روح انجام می دهند ،عبارت  است از …………. و…………..

تزریق هورمون و عمل جراحی

۱۹۵ راستگویی و احترام اعضا خانواده به یکدیگر از  اصول خدشه ناپذیر کدام یک از انواع خانواده  می باشد ؟

پویا

۱۹۶ رشد درست تربیتی شامل ۲ عامل است . عامل  اول رشد تحصیلی و عامل دوم ……………….است.

رفتار اجتماعی مناسب

۱۹۷ رشد درست تربیتی شامل ۲ عامل است . عامل  اول رفتار اجتماعی مناسب و عامل دوم  …………….است

رشد تحصیلی

۱۹۸ رشد درست تربیتی شامل ۲ عامل است:

رشد تحصیلی – رفتار اجتماعی مناسب

۱۹۹ رفع نیازهاي مربوط به آب و غذا جزو کدام یک از  کارکردهاي فیزیولوژیک است؟

رفع نیازهاي بدنی

۱۹۹ رفع نیازهاي مربوط به اکسیژن و غذاي سالم  جزو کدام یک از کارکردهاي فیزیولوژیک است؟

رفع نیازهاي بدنی

۲۰۰ رفع نیازهاي مربوط به گوارش جزو کدام یک از  کارکردهاي فیزیولوژیک است؟

رفع نیازهاي بدنی

۲۰۱ زیستی، روانی، تربیتی،اجتماعی و اقتصادي از  کارکرد هاي کدام نهاد است؟

خانواده

۲۰۲ سریال پدرسالار درسیماي تلویزیون نمایانگر  کدام نوع از خانواده است؟

خانواده گسترده

۲۰۳ سطحی ترین مرتبه علم آن است که ………………

بر زبان جاري شود.

۲۰۴ شهروند عبارت است از عده اي که دور هم جمع  می شوند و زیر یک سقف وظایف و کارهایی را  انجام می دهند

نادرست

۲۰۵ عمیق ترین مرتبه علم آن است که ………………

همه موارد

۲۰۶ عناصر فرهنگی شامل کدام یک از موارد زیر می  باشد ؟

همه موارد

۲۰۷عناوین کارکردهاي خانواده عبارت است از:

همه موارد

۲۰۸ فرآیند تاثیر و تاثر و ارتباط متقابل انسان ها چه نام دارد ؟

نفوذ اجتماعی

۲۰۹ فیزیولوژیک، امنیت، …………، عزت نفس، خود  شکوفایی نیازهایی است که در هرم بررسی  نیازهاي مازلو است

عشق و محبت

۲۱۰ فیزیولوژیک، امنیت، عشق و محبت، عزت نفس  و ……………. نیازهایی است که در هرم بررسی  نیازهاي مازلو است.

خودشکوفایی

۲۱۱ فیزیولوژیک، امنیت، عشق و محبت، عزت نفس، خود بزرگ بینی نیازهایی است که در هرم  بررسی نیازهاي مازلو است.

نادرست

۲۱۲ فیزیولوژیک، امنیت، عشق و محبت، عزت نفس،  خود شکوفایی نیازهایی است که در هرم بررسی  نیازهاي کدام روانشناس است؟

مازلو

۲۱۳ فیزیولوژیک، امنیت، عشق و محبت، عزت نفس،  خود شکوفایی نیازهایی است که در هرم بررسی  نیازهاي مازلو است.

درست

۲۱۴ فیزیولوژیک، امنیت، عشق و محبت، نیاز جنسی،  خود شکوفایی نیازهایی است که در هرم بررسی  نیازهاي مازلو است.

نادرست

۲۱۵ فیزیولوژیک،………..، عشق و محبت، عزت نفس،  خود شکوفایی نیازهایی است که در هرم بررسی  نیازهاي مازلو است.

امنیت

۲۱۶ قضاوت از دلایل وجود مشکل در خانواده  …………… می باشد.

مقابله اي

۲۱۷ کارکرد …………………. یعنی ما باید به گونه اي در  خانواده رفتار کنیم که افراد را آماده کنیم تا در  جایگاه و موقعیت هاي اجتماعی کارایی خوبی  داشته باشند.

اجتماعی

۲۱۸ کارکردي که در آن خانواده افراد را براي پذیرش کارکرد اجتماعی یعنی:

نقش ها و موقعیت هاي اجتماعی آماده می کند.

۲۱۹ کارکرد تربیتی یعنی اینکه……………..

همه موارد

۲۲۰ کارکرد زیستی عبارت است از کارکردهایی که  خانواده در مورد مسائل……………… و زیستی  اعضاء نقش ایفا می کند.

بدنی – فیزیولوژیک

۲۲۱ کارکردهاي ………………. اشاره دارد به اینکه  سیستم خانواده درست کار می کند و وظایفش را  انجام می دهد یا خیر.

خانواده

۲۲۲ کارکردهاي ………………… شامل تامین سلامت  روانی و رشد روانی اعضاء خانواده است

روانی

۲۲۳ کارکردهاي چه نهادي به درست کارکردن  سیستم نهاد خانواده اشاره دارد؟

خانواده

۲۲۴ اینکه سیستم خانواده درست کار می کند و کارکردهاي خانواده اشاره دارد به:

وظایفش را انجام می دهد یا خیر.

۲۲۵ کارکردهاي روانی اشاره به تامین ……………….. و  سلامت روانی – رشد روانی ……………………. دارد.

۲۲۶ کارکردهاي روانی اشاره به تامین رشد روانی و  ………………. اعضاي خانواده دارد.

سلامت روانی

۲۲۷ کارکردهاي روانی اشاره به تامین سلامت روانی و  ………………. اعضاي خانواده دارد.

رشد روانی

۲۲۸ کارکردهاي روانی اشاره دارد به:

تامین سلامت روانی و رشد روانی اعضاء خانواده

۲۲۹ کارکردهاي زیستی خانواده شامل کدام یک از  موارد زیر است ؟

همه موارد

۲۳۰ کارکردهاي زیستی خانواده شامل کدام یک از  موارد زیر نمی باشد ؟

تامین سلامت روانی

۲۳۱ کارکردهاي فیزیولوژیک خانواده شامل کدام یک  از موارد زیر نمیباشد؟

تامین سلامت روانی

۲۳۲ کارکردهاي نهاد خانواده اشاره دارد به اینکه  سیستم جامعه درست کار می کند و وظایفش را  انجام می دهد یا خیر.

نادرست

۲۳۳ کارکردهاي نهاد خانواده اشاره دارد به اینکه  سیستم خانواده درست کار می کند و وظایفش را  انجام می دهد یا خیر

درست

۲۳۴ کارکردهایی که در آن خانواده در مورد مسائل  فیزیولوژیک اعضاء نقش ایفا می کند،کدام یک از  کارکردهاي زیر می باشد؟

زیستی

۲۳۵ کارکردهایی که در آن خانواده در مورد مسائل  فیزیولوژیک اعضاء نقش ایفا می کند، کارکرد  فیزیولوژیکی است.

نادرست

۲۳۶ کارکردهایی که در آن خانواده در مورد مسائل  فیزیولوژیک اعضاء نقش ایفا می کند، کارکرد  زیستی است.

درست

۲۳۷ کارکردهایی که در آن خانواده در مورد مسائل  فیزیولوژیک اعضاء نقش ایفا می کند، کارکرد  جسمی است.

نادرست

۲۳۸ کارکردي که در آن خانواده افراد را براي پذیرش نقش ها و موقعیت هاي اجتماعی آماده می کند کارکرد فیزیولوژیک نامیده می شود

نادرست

۲۳۹ کارکردي که در آن خانواده افراد را براي پذیرش نقش ها و موقعیتهاي اجتماعی آماده می کند………….. نام دارد.

کارکرد زیستی

۲۴۰ کارکردي که در آن خانواده افراد را براي پذیرش نقش ها و موقعیتهاي اجتماعی آماده می کند کارکرد زیستی نامیده می شود.

درست

۲۴۱ کدام سازمان نماینده سیاست ها و هدف هاي  آموزشی جامعه است ؟

مدرسه

۲۴۲ کدام گزینه در مورد نیازهاي روانی صحیح است؟

مهمترین کارکرد خانواده است.

۲۴۳ کدام گزینه معنا و مفهوم نیاز به توجه و دیده  شدن نیست؟

خود بزرگ بینی

۲۴۴ کدام نهاد به کمک خانواده می آید و بخشی از تربیت کودك را بر عهده دارد ؟

مدرسه

۲۴۵ کدام یک از انواع خانواده قرن ها بر جامعه حاکم  بوده و امروزه این فرم تا حد زیادي فرو ریخته  است ؟

پدر سالار و گسترده

۲۴۶ کدام یک از انواع خانواده قرن ها بر جامعه حاکم  بوده و امروزه این فرم تا حد زیادي فرو ریخته  است ؟

همه موارد

۲۴۷ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص خانواده  گسترده صحیح می باشد؟

همه موارد

۲۴۸ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص خانواده  هسته اي صحیح می باشد؟

خانواده اي که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل  شده است.

۲۴۹ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص خانوار  صحیح می باشد ؟

همه موارد

۲۵۹ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص خانوار  صحیح می باشد؟

خانواده یک خانوار است که نسبت  همسري،فرزندي و والدي در آن حاکم است.

۲۶۰ کدام یک از تعاریف زیر در خصوص خانوار  صحیح نمی باشد ؟

هر جا یک عده دور هم جمع می شوند و نسبتی با  هم دارند.

۲۶۱ کدام یک از جملات زیر در خصوص اختلال  پدوفیلیا صحیح می باشد؟

همه موارد

۲۶۲ کدام یک از جملات زیر در خصوص اختلال  پدوفیلیا صحیح نمی باشد؟

استفاده از اشیاء بی جان جهت لذت جنسی

۲۶۳ کدام یک از خانواده ها جایگزین خانواده سلطه  گر شده است؟

پذیرا و وابسته

۲۶۴ کدام یک از عبارات زیردر خصوص کارکرد  صحیح نمی باشد ؟

خانواده سالم و ناسالم یک سري کارکرد دارند.

۲۶۵ کدام یک از گزینه هاي زیر از ساختارهاي  مدیریتی خانواده در گذشته نمی باشد؟

تعاون

۲۶۶ کدام یک از نیازهاي زیر از نیازهاي اجتماعی  انسان ها است ؟

رقابت

۲۶۷ کدام یک از نیازهاي زیر از نیازهاي ذاتی انسان  ها است ؟

همه موارد

۲۶۸ کدام یک از نیازهاي زیر از نیازهاي ذاتی انسان  ها نیست ؟

رقابت

۲۶۹ کدام یک از نیازهاي زیر از نیازهاي عمومی نوع  بشر است ؟

همه موارد

۲۷۰ کدام یک از ویژگی هاي انسان ها در مراحل عالی  رشد شخصیت شکل می گیرد ؟

سرشتی

۲۷۱ کدام یک از ویژگی هاي خانواده کناره گیر می  باشد؟

عدم ارتباط کلامی اعضا

۲۷۲ کدام یک از گزینه هاي زیر خانواده مطلوب و بالنده است؟

پویا

۲۷۴ کدامیک از اهداف تربیت جنسی می باشد ؟

همه موارد

۲۷۵ پیشگیري ار آسیب جسمانی ناشی از سوء رفتار کدامیک از اهداف تربیت جنسی نیست ؟

جنسی

۲۷۶ کدامیک از اهداف تربیت جنسی نیست ؟

تامین بهداشت جسمانی براي ایفاي نقش جنسی در زندگی

۲۷۷ کدامیک از این موارد از خصوصیات افراد ترنس  می باشد؟

همه موارد

۲۷۸ کدامیک از این موارد از خصوصیات افراد ترنس  نمی باشد؟

ابراز تمایل به تعلق داشتن به جنس موافق

۲۷۹ کدامیک از عبارات زیر در خصوص فرم خانواده  صحیح می باشد.

در حال حاضر خانواده هاي ایران به لحاظ فرم به  شکل هسته اي اداره می شوند

۲۸۰ کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد.

در خانواده گسترده عروس زیر نظر مادر خانواده اداره می شود.

  1. کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد

همه موارد

۲۸۲ کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد؟

در حال حاضر در اکثر نقاط کشور به لحاظ قوانین  و روابط خانواده ها به شکل گسترده اداره می  شوند.

۲۸۳ کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد.

در خانواده هسته اي عروس زیر نظر مادر شوهر اداره می شود.

۲۸۴ کدامیک از گزینه هاي زیر خانواده متعادل است؟

پذیرا

۲۸۵ کلیه اقداماتی که باعث می شود یک فرد از موضع دختر و پسر به موضع خانم و آقا هدایت شود، کدام قسم از تربیت است ؟

تربیت جنسی

۲۸۶ کلیه کارهایی که در سیستم تعلیم و تربیت باید  اجرا شود تا دختر به جایگاه خانم و یک پسر به  جایگاه آقا برسد ، کدام قسم از تربیت است ؟

جنسی

۲۸۷ کمبود ید جزو کدام یک از کارکردهاي  فیزیولوژیک است؟

رفع نیازهاي بدنی

۲۸۸ لجاجت از اصول اساسی کدام یک از انواع  خانواده است ؟

مقابله اي

۲۸۹ مازلو به بررسی کدام یک از نیازهاي انسان ها  پرداخته است ؟

نیازهاي روانی

۲۹۰ مازلو به چند مورد از نیازهاي روانی پرداخته  است؟

۵مورد

۲۹۱ مازلو روانشناسی است که به بررسی نیازهاي  افراد پرداخته است.

درست

۲۹۲ مثال بارز پیشگیري ………………. یعنی افراد  مراقب باشند که استخوان هایشان سالم بماند و  نشکند.

اولیه

۲۹۳ مثال پیشگیري ……………….. یعنی اگر دست فرد  شکست ، کارهاي را در جهت گچ گرفتن و جا  انداختن استخوان هاي فرد انجام دهد.

ثانویه

۲۹۴ مجادله اي حرف زدن یعنی….. :

همه موارد

۲۹۵ مجموعه مقدماتی که براي رسیدن به هدف آماده  می کنیم عبارتند از سرمایه کالبدي و مادي ،  ضوابط و مقررات و استانداردهاو سرمایه انسانی و  اجتماعی می باشد

درست

۲۹۶ مدرسه به عنوان یک نظام دینی و اخلاقی ریشه  در جایگاه و کارکرد مدرسه در فرآیند  …………………. دارد.

جامعه پذیري

۲۹۷ مدرسه به عنوان یک نظام دینی و اخلاقی ریشه  در جایگاه و کارکرد مدرسه در فرآیند اجتماعی  شدن در حوزه ارزش هاي ……………. و  ……………… دارد.

اجتماعی – فرهنگی

۲۹۸ مدرسه به عنوان یک نظام دینی و اخلاقی ریشه  در جایگاه و کارکرد مدرسه در فرآیند اجتماعی  شدن در حوزه ارزش هاي اجتماعی و ………………  دارد.

فرهنگی

۲۹۹ مدرسه به عنوان یک نظام دینی و اخلاقی ریشه  در جایگاه و کارکرد مدرسه در فرآیند اجتماعی  شدن در حوزه ارزش هاي فرهنگی و ………………  دارد.

اجتماعی

۳۰۰ مدرسه نهادي است که براي ……….. به کمک خانواده می آید.

تربیت فرزند

۳۰۱ مدرسه نهادي است که براي تربیت فرزند به  کمک خانواده می آید.

درست

۳۰۲ مدیر خوب اگر الگوي خوبی باشد می تواند  اثرگذاري بالاي تربیتی داشته باشد.

درست

۳۰۳ مشارکت از اصول اساسی کدام یک از انواع  خانواده است ؟

پویا

۳۰۴ موارد مربوط به گاز گرفتگی جزو کدام یک از  کارکردهاي فیزیولوژیک است؟

رفع نیازهاي بدنی

۳۰۵ خانواده اي که در کارها و وظایف خود کارآمد و نشان دهنده سالم بودن یک خانواده چیست؟

کافی عمل می کنند.

۳۰۶ نفود اجتماعی از تاثیر و تاثر کدام یک از موارد  زیر حاصل می شود ؟

همه موارد

۳۰۷ نقش مدیریت مدرسه در استفاده از فرایند هاي  …………….. رهبري و مدیریت در ………… و تاثیر  گذاري بیشتر برنامه هاي آموزشی و تربیتی  است.

روانشناختی – بهسازي

۳۰۸ نکته بینی در خانواده …………..وجود دارد.

مقابله اي

۳۰۹ نکته بینی در خانواده مقابله اي یعنی:

ساده رد نشدن از کنار مسائل کوچک و انداختن گناهان گردن دیگري

۳۱۰ نهاد ……………… روش ها و شیوه هاي کسب و  اعمال قدرت در یک جامعه است.

سیاست

۳۱۱ نهاد ………………..از نظر کارکردي مجموعه اي از  ابعاد و عناصر کالبدي و فیزیکی و روانی و اجتماعی است که کارکرد را امکان پذیر می  سازد.

اجتماعی

۳۱۲ نیاز به تحسین شدن از جمله کدام نیازهاي انسان است؟

روانی

۳۱۳ نیاز به تحسین شدن از نیازهاي فردي و درونی محسوب می شود.

نادرست

۳۱۴ نیاز به توجه و دیده شدن از نیازهاي روانی محسوب می شود.

درست

۳۱۵ نیاز به توجه و دیده شدن جزو کدام یک از  نیازهاي افراد است ؟

نیاز هاي روانی

۳۱۶ نیاز به توجه و دیده شدن یعنی

همه موارد

۳۱۷ نیازهاي روانی شامل کدام یک از موارد زیر است

همه موارد

۳۱۸ نیازي که توسط آدم ها برطرف می شود:

روانی

۳۱۹ هر جا یک عده دور هم جمع می شوند و زیر یک  سقف و وظایف و مسئولیت هاي را دارند و  .نسبتی بین آن ها وجود دارد

خانواده

۳۲۰ هر جا یک عده دور هم جمع می شوند و زیر یک  سقف وظایف و کارهایی را انجام می دهند ،  عبارت است از………….

خانوار

۳۲۱ هر نظام اجتماعی براي رفتارهاي اعضاي خود  مجموعه اي از قواعد و دستورات و ضوابط را دارد  که ……….. نامیده می شود.

عناصر فرهنگی

۳۲۲ هر نظام اجتماعی و فرهنگی داراي یک سیستم  آموزشی می باشد.

درست

۳۲۳ ویرجینیا ستیر از کدام یک از انواع خانواده به عنوان خانواده مطلوب نام برده است ؟

پذیرا

۳۲۴ ویژگی هاي اخلاقی ، دینی و معنوي از ویژگی  هاي …………… انسان است ؟

سرشتی

۳۲۵ یکی از شاخص هاي مطلوب تعلیم و تربیت ،  فرایند……………….. در بچه ها است.

جامعه پذیري

۳۲۶ یکی از معروفترین روانشناسانی که به بررسی  نیاز هاي افراد پرداخته ، کیست؟

مازلو

۳۲۷ یکی از مهمترین کارکردهاي روانی خانواده تامین  ………………. است.

نیازهاي روانی

۳۲۸ یکی از مهمترین کارکردهاي روانی خانواده تامین  نیازهاي روانی است.

درست

۳۲۹ یکی از مهمترین کارکردهاي روانی خانواده تامین  نیازهاي مالی است.

نادرست

۳۳۰ یکی از ویژگی هاي بسیار مهم در سازمان هاي  اجتماعی فرآیند …………….. است.

مدیریت

۳۳۱ یکی از ویژگی هاي بسیار مهم در سازمان هاي  اجتماعی فرآیند مدیریت است.

درست

۳۳۲ یکی از معروفترین روانشناسانی که به بررسی  نیاز هاي افراد پرداخته ، مازلو می باشد

درست

 

 

 

عضویت در تلگرام ضمن خدمت عضویت در تلگرام ضمن خدمت تبلیغات
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 3
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

رقیه زبردستی

سلام واقعا متشکرم ..سلامت باشید ان شاالله….

Ilkhani

باسلام سوالات به ای صورت گذاشته می شود باقید ناکافی بودن زمان ‌‌‌‌‌‌نیا ارزشیابی به این آزمون ها خیلی خوب است متشکر لطفاً اگر مقدورهسوالات را به ایمیل من بفرستید

مدیریت

ذرر