دانلود مستقیم فیلم های ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

دانلود مستقیم فیلم های ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

جلسه اول  ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

فیلم شماره ۱ جلسه:kharazmi0001–مهارت های مورد نیاز مشارکت و فعالیت در فرآیند جشنواره نوجوان خوارزمی
https://as11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/6b69f0a61b2963e25f1ded247dabedc018192810-480p__74912.mp4

فیلم شماره ۲ جلسه:kharazmi0002–چگونگی اجرای جشنواره نوجوان خوارزمی

مدرس: جناب آقای علی اعرابی/ حجم ۲۴٫۴ مگابایت

https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/3e3b4a0d6c26aa1339f3fa4ab74ed7ce18192845-480p__15187.mp4

فیلم شماره ۳ جلسه:kharazmi0101– مراحل ثبت نام جشنواره نوجوان خورازمی از طریق پورتال همگام

مدرس: جناب آقای رضا سجادی/ حجم

۴۴٫۳ مگابایت

https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6065/28b2c2c3d53a229818a10180c1a2485518192900-480p.mp4

فیلم شماره ۴ جلسه:kharazmi0102–نحوه تعیین اعضای کمیته در پورتال همگام

مدرس: جناب آقای رضا سجادی/ حجم ۲۲٫۲ مگابایت

https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6065/b7cdd4498ab8bc972e46e3c26793a16a18192937-480p.mp4

فیلم شماره ۵ جلسه:kharazmi0103–فرآیند سیستمی داوری

مدرس: جناب آقای رضا سجادی/ حجم ۴۱٫۹ مگابایت
https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6065/f2c386cc04e72f3946cc41e5ec7490ba18193000-480p.mp4

فیلم شماره ۶ جلسه:kharazmi0104-نحوه اطلاع رسانی از طریق سایت جشنواره

مدرس: جناب آقای حسن کمالی/ حجم ۳۳٫۹ مگابایت
https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6065/94d933658dd5880533a6f1e79f353e1618193070-480p.mp4

—————————————-
جلسه دوم  ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

جلسه دوم فیلم۱

https://hw2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4346e069ab708c13b83f1306cb17ad8118251972-480p__16627.mp4

 

جلسه دوم فیلم۲

https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/7d3b89748ef1487fef76d130d7fc1c3718252007-480p__74969.mp4

 

جلسه دوم فیلم۳

https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e1e3205e2a1c7ed9d093895d2fd331af18252059-480p__19234.mp4

 

جلسه دوم فیلم۴

https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/543df86a53f3f94446bc41232433348718252112-480p__77492.mp4

 

جلسه دوم فیلم۵

https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6085/3b06c3bbf2816d7d4b508a1a1f60964f18252671-480p.mp4

جلسه دوم فیلم۶

 

https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6085/3b06c3bbf2816d7d4b508a1a1f60964f18252671-480p.mp4

 

جلسه دوم فیلم۷

https://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/6085/f92ff40d9ee7a296b3e61558772c913b18252720-480p.mp4

 

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی