پازل سوالات استخدام

اینجا دانلودکنید سال89

اینجادانلودکنیدسال86

 

اینجادانلود کنیدسوال84


 

اینجا دانلود کنید سوالات آموزگار96

اینجا دانلود کنید سوالات دفترچه استخدام سال96


دانلود کنید سوالات استخدام1395


اینجا دانلودکنید سوالات1394


اینجا دانلودکنید سوالات1394

ابتدایی

amarskhteman

omore-dami

omoomi(84-86-89)

naghshekeshie-omomi

naghshekeshie-memari

naghshebardari

moshavere-tahsili

metaloghy

memari-naghshekeshi

 

mecanic-khodro

11mashinhaye-keshavarzi

hesabdari

geraphic     electronic   dabire-varzesh

honaramooz-sakht-tolid

hesabdari      geraphic     dabire-varzesh

 

electronic

computer

amozgare-dore-ebtedaee

amozegare-tavanbakhshie-estesnaee

 

 

amar

 

zeraee-baghbani

استثایی

stsnahi

moshaveri

sakhto-tolid